Stockholm

Tävlingsvillkor

Kommentera
Kopiera länk
Dela

TÄVLINGSVILLKOR

Stockholm 2013-08-29

ALLMÄNT

Tävlingenbörjar 29 augusti 2013 och avslutas 2 september 2013. Vinnaren utses avNyheter24-Gruppen. Beslut avseende tävlingenär slutgiltiga och kan inte överklagas.

PRISER

Priset innebär att vinnaren får två stycken festivalpass till 4 avfestivalerna nästa sommar, alltså sommaren 2014. Prisets värde uppgår till ca10 000kr men kan variera något beroende på biljettpriserna som än inteär fastsätta för 2014. Priset som Nyheter24-Gruppen delar ut ärpersonliga och får inte säljas eller ges bort till annan person. Det är intemöjligt att byta ut vinsterna mot kontanter eller annan egendom. Vi förbehålleross rätten till att byta ut ett pris mot andra priser till jämförbart värde dåtill exempel festivaler kan komma att ändras. Mottagandet av pris kan varaföremål för villkor som uppställs av tillverkare och leverantörer. Eventuellautgifter och kostnader förknippade med mottagandet av priset står vinnaren försjälv. 

RÄTT ATT TA EMOT PRIS

När det behövs kan vi meddela vinnaren att denne, för att ha rätt att taemot pris, måste underteckna ett dokument som säger att vinnaren (a) garanteraratt denne har rätt att ta emot priset; (b) befriar oss från allt ansvar förpersonskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i sambandmed tävlingen eller på grund avett pris, förutsatt att detta inte orsakats genom vår grova oaktsamhet; samt(c) ger oss rätt att publicera personuppgifter i annons- och publicitetssyftenutan ersättning. Om vi meddelar vinnaren att ett sådant dokument behövsundertecknas måste vinnaren underteckna dokumentet och skicka detta till ossinom fem (5) arbetsdagar från dess att vinnaren mottagit dokumentet. Omvinnaren inte undertecknar dokumentet kan denne diskvalificeras, i vilket fallen alternativ vinnare utses.

VILLKOR FÖR ATT TA EMOT PRIS
För att få ta emot pris (eller del av ett pris) måste vinnaren följatillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Vinnaren ska betala allaförsäkringar, skatter, avgifter och utgifter oavsett om detta sagts särskilt ibeskrivningen av priset eller inte.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera deltagare och/eller vinnareom dessa inte följt lag, detta avtal och övriga tävlingsvillor, fuskat eller om det annars föreligger sakligaskäl för diskvalifikation   

ÅLDERSGRÄNS, VEM KAN INTE DELTA

Åldersgränsför tävlingen är 13 år. Deltagare under18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen och ta emot pris. Anställda hos Nyheter24,deras make/maka och barn till sådana anställda och sponsorer eller andraföretag som agerar i samarbete medtävlingen får inte delta i tävlingen.

INFORMATION OCH ANSVAR

Vinnaren kommeratt bli kontaktad via e-post eller telefon så snart som möjligt efter detatt tävlingen avgjorts. Vinnaren godkänneratt vare sig vi, våra partners, våra anställda eller sponsorer har något ansvarför personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat isamband med någon Tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på ellerförlust av själva priset i sig), förutsatt att detta inte orsakats genom vårgrova oaktsamhet eller uppsåt. Detta innebär bl.a. att vi inte har något ansvar gentemotvinnaren om t.ex. ett pris går sönder, en resa blir inställd ellerförsenad, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna.

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av tävlingsbidrag kommer att behandlas för attkunna administrera tävlingen.

ÖVRIGT

Dessa villkor regleras av svensk rätt. Frågor skickas till festivaltavling@nyheter24.se 

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Senaste nytt

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.