Söndag 29 Maj
Stockholm

Europeiska Unionen

Europeiska Unionen (EU) är en allians mellan 28 europeiska demokratier som är förpliktigade att följa regler inom unionen. Alliansen bildades 1 november 1933 och är det längsta och mest omfattande överstatliga samarbetet i världen.


Unionen har huvudansvaret för att den europeiska integrationsprocessen, som påbörjades 1952 och skulle få slut på krigen i Europa, ska fullföljas. För detta syfte har länder genom sitt medlemskap överlämnat delar av sin självständighet till unionens institutioner, vilka är Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.


Det övergripande målet är att främja freden, unionens värden (frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Dess ambition är att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. 1 juli 1979 hölls det första valet till Europaparlamentet efter att de enats om ett valsystem. Under 80-talet ökade en vilja att skapa en politisk union, med en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk union och verka för sina värden runt om i världen genom att upprätta gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.  


EU fick Nobels fredspris 2012 för ‘’att i över 60 år ha bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa’’. EU-samarbetet har skapat diskussioner och är ibland en kontroversiell fråga, då vissa kritiker menar att unionen är odemokratisk, byråkratisk, centraliserad och komplex. Förespråkare menar att den är viktig för att utveckla Europas ekonomiska och sociala välstånd samt bevara freden sen andra världskriget.


Sedan 1 juli 2013 är följande 28 länder medlemmar i unionen: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


Juni 2016 bestämde sig Storbritannien för en folkomröstning om utträde, i vilken det med 51,9 procents majoritet bestämdes att landet lämnar EU, detta kallades ‘’Brexit’’. I mars 2017 inledde landet processen med att lämna EU, då villkoren för separationen ska förhandlas under två år och alliansen består då av 27 länder.


Flera länder vill med i EU och för närvarande har unionen fem kandidatländer: Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. För att få inträda EU behöver ett land uppfylla krav som är lika för alla länder i regionen, även om avtalen anpassas efter varje land. Skyldigheter kring demokrati och mänskliga rättigheter samt arbete för att stärka ländernas ekonomier är det som i korthet är grunden för medlemskap.

Visa resten ↓