Här är nya lagarna som trädde i kraft den 1 juli.
Här är nya lagarna som trädde i kraft den 1 juli. - Foto: Unsplash

Hela listan: Här är alla nya lagar sommaren 2022

Den 1 juli trädde ett antal nya lagar i kraft. Nyheter24 har sammanfattat vilka de nya lagarna är!


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev

Varje år införs nya lagar i den svenska brottsbalken. Eftersom det oftast brukar komma ganska många nya lagar varje år, kan det vara svårt att hålla reda på alla.

Som tur är har Nyheter24 därför sammanställt alla nya regler som började gälla vid halvårsskiftet, alltså den 1 juli.

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek införs

Nu är det möjligt att besluta om tillträdesförbud till både bibliotek och badanläggningar. Förbudet ska, enligt BRÅ, grundas på en bedömning av brottsrisk och risk för allvarliga trakasserier. För bibliotek ska förbudet baseras på risken för vissa ordningsstörningar.

Straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Sedan tidigare omfattades inte gårdsplaner i brottet olaga intrång, något det nu blivit ändring på. Maximistraffet för brott av normalgraden skärps från böter till fängelse i högst ett år.

De grövsta graderna av brotten ska från och med den 1 juli betecknas grovt hemfridsbrott respektive grovt olaga intrång. I straffskalan ändras dessa brott från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

Grovt gravfridsbrott räknas som nytt brott

Nu införs grovt gravfridsbrott, med ett fängelsestraff i lägst sex månader och högst fyra år som konsekvens. Stympade, brända eller gömda lik kommer tas i beaktning vid bedömningen av hur grovt brottet är. Likaså omfattas vandalisering av begravningsplatser i brottet.

Straff för knivbrott skärps

Nu blir det utökat fängelsestraff för uppsåtliga knivbrott av normalgraden. Gärningspersonen kan åka bakom galler i ett år, medan grovt knivbrott kan leda till fängelse i lägst sex månader och högst två år.

Fler knivbrott än tidigare kommer att bedömas som grova vid fall där kniven innehaft i en kriminell miljö, på nattklubb eller skola. Det kan dessutom handla om att kniven innehafts på en brottutsatt plats eller att det handlar om en särskilt farlig kniv.

Bildkälla: Unsplash

Stärkt rättsprocess ska bryta tystnadskulturen

En fråga som länge varit på tapeten bland politiker är hur man ska få personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter.

Nu har en sådan lag införts. Om en person som är med i kriminella nätverk medverkar i utredningen av någon annans brott ska denne få ett lindrigare straff, samtidigt som straffet för olika former av falska anklagelser skärps.

Det införs också starkare skydd för vittnen. Sekretess ska gälla för uppgift om var den befinner sig som deltar i ett sammanträde inför rätten genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring.

Skydd av brottsling ska dessutom kunna leda till strängare straff.

Straffrättslig terrorismlagstiftning samlas i en lag

Från och med den 1 juli 2022 inträder en ny lag som som gör att alla uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott betraktas som terroristbrott, om så övriga förutsättningar är uppfyllda. Den nya lagen ersätter alltså de tidigare lagarna på området och reglerar straffansvar för terroristbrott och andra brott som kopplas till terrorism.

Domsrätten utvidgas på så sätt att svensk domstol har möjlighet att döma över samtliga brott i lagen, oavsett vem som begått brottet och var det utförts.

Åtgärder för jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Nu får Migrationsverket tillstånd att anvisa kommunen att ordna boende för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Kommunerna ges också befogenhet att anordna boenden för dessa.

Möjlighet att utvisa utlänningar som utgör hot mot svensk säkerhet

Ett nytt regelverk tas i bruk som gör det möjligt att utvisa utländska personer som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet. Fler tvångsmedel får användas, krav för att få ett tillstånd till hemliga tvångsmedel sänks och straffen skärps för flera av brotten i den nya lagen.

Ljuddämpare regleras som ammunition

Nu införs lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare. Det innebär att dessa inte längre jämställs med skjutvapen, utan snarare regleras på samma sätt som ammunition. Jägare och sportskyttar behöver alltså inte längre ansöka om ett separat tillstånd för ljuddämpare som passar deras vapen.

Rätten till skadestånd för brottsoffer stärks

Vid halvårsskiftet infördes en ny lag i syfte att höja nivåerna på kränkningsersättning. Samtidigt stärks upprättelsefunktionen vid bestämmandet av ersättningens utsträckning och rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap utökas.

En ny form av ideell ersättning för efterlevande anhöriga ökar, något som går vid namn särskild anhörigersättning.

Stödet ökar också för möjligheterna att utmäta frihetsberövandeersättning till förmån för brottsoffer och fordringar som avser skadestånd på grund av brott ges företräde framför oprioriterade fordringar vid löneutmätning.

Bildkälla: Unsplash

EU får bättre system för delgivning och bevisupptagning

EU:s medlemsstater ska numera kunna kommunicera elektroniskt med varandra via ett decentraliserat it-system från och med år 2025. Sammanfattat innebär det att möjligheterna stärks att kunna delge handlingar till en delgivningsmottagare i annan medlemsstat via en elektronisk väg.

Vid muntlig presentation som tas upp av en medlemsstat ska videokonferens eller liknande teknik användas, vars syfte är att effektivisera samverkansarbetet mellan medlemsstaterna.

Samfällighetsföreningar får möjlighet att ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningar

De fastigheter som ingår i en samfällighetsförening som i sin tur förvaltar en gemensamhetsanläggning har andelstal som reglerar fastigheternas ansvar för anläggningens kostnader.

Vid förändrade förhållanden i föreningen kan dessa andelstal ändras, vilket sker genom något så kallat lantmäteriförrättning. Den nya lagen innebär att samfällighetsföreningar numera får ändra andelstalet i gemensamhetsanläggningar genom beslut som tas på föreningsstämmor, skriver BRÅ.

Lag