Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Thomas Nordvall: "Utan borgerliga reformer stannar Sverige"

- 06/03/2014, 09:15 -
Thomas Nordvall

Thomas Nordvall

Thomas Nordvall, förbundsstyrelseledamot för KDU, skriver att Moderaterna har läst väljarnas vilja fel, och att det i själva verket är fler reformer de önskar.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Moderaterna har nu bestämtatt det inte ska talas om någraskattesänkningari valet. Det ärett alexanderhugg föratt försöka lösa de dåligaopinionssiffrorna. Förutomatt lämnaideologisk förankringoch börja spelafullvärdigt på densocialdemokratiska planhalvan, ärden tydlighet detta framförsmed ett svek mot de väljaresom en gång2006 sökteefter viktiga reformer förfrihet, valfrihet, sänktaskatter och ett företagsvänligt Sverige.

Men svenskarna ärinte trötta på detta. De är trötta på alliansensreformtrötthet.De är vilsna ivilken framtidsvision som finns med svensk politik i allmänhet ochallianspolitiken i synnerhet. En framtidsvision som visar på annat ännationalekonomiska kurvor, kronor och ören,överbudspolitikoch pajkastningar överblockgränserna.När nudragloket i alliansen väljerav taktiska skälatt placera sig närmresocialdemokratiska väljarbasen,görs enfelaktig analys av problemen bakom opinionssiffrorna som riskerar att strypaden ynka kraft som finns i svenskt reformklimat just nu.

Stefan Fölsteroch Nima Sanandaji skriver i DN debatt (18/2) att deras analys av 109regeringar visar på attreformvänligapremieras långsiktigt,medan motsatsen straffas. Väljarnakräver alltså reformambitioner,tydlighet och en vägvisandepolitik. Om de två storapartierna i svensk politik låserfast sig i varandras strategiska förhållande, riskeraristället andramindre välkomnandepartier att få sätta agendan. Det är något som vi absolutinte fårriskera.

Jobben och ekonomin ärde stora politiska frågorna.Frågornasmaterialistiska natur till trots kräverdock en berättelseom varförfrihet, sänktaskatter och ett bättreföretagsklimatär grundentill ett förbättrat och förstärkt Sverige. EttSverige som byggs underifrån,från människors idéer och drivkrafteroch där flerinkluderas i arbetets alla positiva effekter. Dit självständighetenav att inte bara överleva,utan även levapå sin lön är möjlig. I ett Sverigedär människors affärsidéer kan göras möjlig av eget sparatkapital och därandra ekonomiska bidrag utgörsav det privata näringslivetoch inte av statliga subventioner och myndigheter.

Sverige behöverfortsatt en borgerlig politik. Men närfrågorna alltmer handlar om könsfördelningen i bolagsstyrelser,om vilka som ska få ”svenskajobb” och omvalfriheten i välfärden, kommer idédebatten att vara långt ifrån verklighetensutmaningar. Iställethamnar viktiga frågori skymundan. Fortsättningsvisgår allt för många vuxna ochungdomar arbetslösa,där denLO-certifierade arbetsmarknadspolitiken fortsatt ärsom kvicksand förde som står längst från arbetsmarknaden.Det är på en stel ochexkluderande arbetsmarknad som motsättningarmellan människorskapas.

Vi unga kristdemokrater anser att vägen framåtförborgerligheten äratt reformera Sverige förfrihet, ansvar, flit, gemenskap, medmänsklighet,förtroende ochtillit. I ett sådantSverige tillåtscivilsamhälletoch näringslivetskrafter att verka fullt ut, men dåkrävs sänkta skatter, förbättrade företagsvillkor ochen tro på attsamhället är större än staten.

Om Moderaterna väljeratt dämpareformambitionerna, hoppas vi unga kristdemokrater att övriga allianspartier medKristdemokraterna i spetsen vågarmana till ett störrefokus på förändring. Ettmaktskifte skulle innebäraen återgång till en politikmed mer politiskt makt, färrejobb och minskade ekonomiska marginaler förmänniskor.Utan borgerliga reformer stannar Sverige! 

Thomas Nordvall
Förbundsstyrelseledamot och ekonomi- och arbetsmarknadspolitisk talesperson, KDU Sverige

Vill du ha fler skattesänkningar?