Torsdag 26 Maj
Stockholm

Scouterna: ”Regeringen bör bredda Idrottslyftet”

Martin Björgell och Josefine Larsson, Scouterna
Martin Björgell och Josefine Larsson, Scouterna. Foto:

Martin Björgell och Josefine Larsson, ordförande för Scouterna, efterfrågar en tydlig satsning från Regeringen, i syfte att fler barn och unga ska inkluderas i föreningslivet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om Scouterna

Scouterna består dels av de scoutkårer som tidigare tillhörde Svenska Scoutförbundet (SSF), KFUK-KFUM:s Scoutförbund och Frälsningsarméns scoutförbund (FA Scout) samt dels den tidigare riksorganisationen, Svenska Scoutrådet (SSR). 

Riksorganisationen ansvarar för att utveckla hela scoutrörelsen i Sverige samt erbjuder en stödstruktur för de kårer som tidigare ingick i Svenska Scoutförbundet, KFUK-KFUMs scoutförbund och Frälsningsarméns scoutförbund. Stödstrukturen innebär bland annat att riksorganisationen har konsulter anställda runt om i landet som stöttar den lokala verksamheten.

Källa: Wikipedia

Endast 14 procent av svenskarna har en positiv inställningtill hur Sverige hanterar integrationsprocessen, visar en nationellundersökning utförd av Novus på uppdrag av Scouterna. Undersökningen är en delav Värsta rapporten, som presenterades i Riksdagen den 5/3, och som beskriverbegränsande praktiker, normer och maktstrukturer inom Scouterna. Samtidigtvisar Novus-undersökningen att scouter generellt har en betydligt mer öppen ochpositiv bild av mångfald, likabehandling och integration än allmänheten generellt.

Scouterna bedriver tillsammans med Stiftelsen Expo, RödaKorsets Ungdomsförbund och Ungdom Mot Rasism sedan hösten 2012 det normkritiskaoch antirasistiska projektet Värsta fördomen, som finansieras av SvenskaPostkodlotteriet. Projektet har som övergripande syfte att göra Scouterna tillen ännu öppnare organisation än vad den är i dag.

Värsta rapporten visar att Scouternas medlemmar har merpositiva och accepterande attityder kring mångfald och inkludering änallmänheten, men även att rörelsen har en mycket homogen medlemsbas sombeskrivs som ”vit, fullt funktionell medelklass med scouting i blodet”.Rapportens slutsatser pekar på flera konkreta åtgärder som Scouterna nu skagenomföra i syfte att bli ledande bland Sveriges barn- och ungdomsorganisationeri frågor om mångfald och likabehandling.

Samtidigt som Scouterna tar ansvar och förändrar begränsandepraktiker och normer inom vår organisation, ser vi en samhällsutveckling därbarn och unga möter större utmaningar i en skola som ställer hårdare krav, enarbetsmarknad som blivit tuffare och ett föreningsliv som fokuserar mer på elitän på bredd. Utmaningarna består i att skapa verksamhet som är anpassad efterbarn och unga utifrån deras individuella funktionsnivå, ekonomiskaförutsättningar och ålder.

Scouterna efterfrågar fler verktyg och mer resurser för attkunna bredda vårt mångfaldsarbete ytterligare. Studier som gjorts inomidrottsrörelsen har visat att offentliga satsningar som Idrottslyftet ochHandslaget har gett förutsättningar för att nå unga som tidigare inte nåtts avverksamheten. Mot den bakgrunden tror vi att en breddning av nuvarandeIdrottslyft, som skulle omfatta samtliga barn- och ungdomsorganisationer, hadekunnat ge nödvändiga resurser för att fler barn och unga ska få tillgång tillcivilsamhället och en meningsfull fritid.

Landets barn- och ungdomsorganisationer har en viktig rollatt spela för att bidra i integrationsprocessen. För Scouterna handlar det omatt ge unga ett värdebaserat ledarskap och nya vänner i en trygg verksamhet.För att lyckas med detta krävs mer långsiktiga resurser, skilda fråntillfälliga projektbidrag, för att nå ännu fler barn och unga. Därför vill vise en tydlig satsning, från Regeringen och Myndigheten för ungdoms- ochcivilsamhällesfrågor, för att bredda Idrottslyftet till samtliga barn- ochungdomsorganisationer i Sverige. Då tror vi att fler än 14 procent av svenskabefolkningen kommer få en positiv bild av vår gemensamma integrationsprocess.

Martin Björgell och Josefine Larsson
Ordförande, Scouterna

Håller du med Scouterna?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela