LO och Unga Örnar: "Vi behöver ett ungdoms- politiskt perspektiv- skifte!"

- 24/03/2014, 18:26
Tobias Baudin, LO och Fredrik Lundh Sammeli, Unga Örnar

Tobias Baudin, LO och Fredrik Lundh Sammeli, Unga Örnar

"Sverige är det land där klassklyftorna växer snabbast inom hela OECD - att vi i dag har en hög arbetslöshet är naturligtvis av grundläggande betydelse för denna utveckling" skriver Fredrik Lundh Sammeli, Unga Örnar, och Tobias Baudin från LO.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

För tio år sedan kom den förra propositionenmed ett samlat grepp kring den nationella ungdomspolitiken. Nu släpperregeringen sin proposition för en ny ungdomspolitik som vi kommer att få levamed en lång tid framöver. Tyvärr saknas ett helhetsgrepp för att möta deutmaningar som dagens ungdomsgeneration står inför.

När vi ser tio år tillbaks i tiden växer en oroväckandebild fram. Alltfärre barn deltar idag i organiserad fritid och förutsättningarna för attorganisera sig är svaga i många delar av landet. De som idag inte deltar i likahög grad är barn i ekonomiskt utsatta förhållanden och barn med annan etniskbakgrund. Ungdomsarbetslösheten och den sociala segregationen har ökat. Dettahänger intimt ihop med barnens förutsättningar att vara delaktiga i samhället. Vivet att barn och unga som deltar i en aktiv fritid har möjlighet att skapagemenskap och bygga demokrati. Det i sin tur är den största motkraften tillfrämlingsfientlighet, extremism och de händelser vi sett senaste veckorna därhögerextremister angripit och misshandlat personer som kämpar för demokrati.Därför är den nya ungdomspolitiken viktig för vilket samhälle vi vill se omytterligare tio år.

IUnga Örnars fritidsverksamhet möter vi dagligen barn som lär sig demokrati ipraktiken och får påverka sitt samhälle. Trots regeringen ser att vissa grupperi mindre utsträckning deltar i en organiserad fritid finns bara ett förslag omatt öka ungas organisering. En fritidspeng för barn till föräldrar medförsörjningsstöd som omfattar de i årskurs 4-9. Förslaget ser bra ut vid förstaanblicken men i själva verket omfattas väldigt få. Vi hade velat se generellasatsningar på barn och ungas organisering som utjämnar de här skillnaderna pådjupet. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid.

Attungas organisering minskar och utanförskapet ökar får även konsekvenser närdessa barn ska ut i arbetslivet. Idag är 35 000 unga långtidsarbetslösa, detvill säga utan arbete i mer än sex månader. De flesta av dessa ungdomar har olikatyper av skolmisslyckanden med sig i bagaget. Antalet elever som lämnargrundskolan utan behörighet till gymnasiet har ökat med 18 % sedan 2006, medhänsyn taget till elevkullarnas storlek. EU riktar idag krisstöd till Sverigeför problemen med den höga ungdomsarbetslösheten.

Sverigeär dessutom det land därklassklyftorna växer snabbast inom hela OECD. Att vi idag har en högarbetslöshet är naturligtvis av grundläggande betydelse för denna utveckling.Men en viktig förklaring är också regeringens försämringarav försäkringsskyddet vid arbetslöshet och sjukdom, vilket också påverkarbarnens situation. Vilken framtid du får blir allt mer beroende av dinaföräldrars sociala status och ekonomi.

Ska vi lyckasvända utvecklingen måste vi våga se problemen i vitögat och handla därefter. LSU - landsorganisationen för Sverigesungdomsorganisationer - säger att den samlade ambitionsnivån borde ”vara högreför att verkligen kunna ge politikområdet den förnyade kraft som behövs för attmöta de utmaningar unga står inför idag och i framtiden”. Betydligt mer resurser till ungasorganisering i föreningslivet hade behövts. LO och Unga Örnar delar den bilden.Vi behöver ett grundläggande ungdomspolitiskt perspektivskifte.

Allaär överens om att rättighetsperspektivet ska prägla politiken. Civilsamhälletsom organiserar dagens unga och framtidens vuxna förtjänar betydligt mer stödtill sitt viktiga demokratiarbete än det som regeringen orkar uppbåda. Ytterst handlardet om att försvara och förstärka demokratin och ta tillvara på ungas egna drivkrafter.

FredrikLundh Sammeli, förbundsordförande i Unga Örnar
TobiasBaudin, LOs förste vice ordförande

Håller du med skribenterna?