"Skolverkets hållning om nazistpropaganda i skolor saknar stöd i grundlagen"

- 14/05/2014, 17:36 -
Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå Universitet

Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå Universitet

"För varje incident där nazister och andra antidemokratiska krafter bereder sig tillträde till den svenska skolan faller ansvaret nu tungt på Skolverket", skriver Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå universitet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I dagens ETC påstår Skolverkets jurist Ulrika Lindmark att det saknasjuridiskt utrymme att hindra nazistiska och rasistiska partier tillträde tillden svenska skolan. Det kan antas att rektorer och lärare i svenska skolor somfunderar över om de måste släppa in rasister och nazister av Skolverket fåttuppfattningen att de av något slags likabehandlingsskäl är skyldiga att görajust det. Jag har därför läst igenom Skolverkets material, bl a skriften”Politisk information i skolan” som finns tillgänglig på Skolverkets webbplats.

Detär med bestörtning jag har tagit del av Skolverkets material och försök tilljuridisk analys. Den långtgående slutsatsen att den svenska skolan står vidöppenför alla slags organiserade antidemokratiska krafter förefaller inte bygga pånågon självständig analys av den svenska skolans rätt, utan helt bygga på ensynnerligen tveksam tolkning gällande företrädet hos objektivitetsprincipen iregeringsformens 1 kapitel 9 § som justitieombudsmannen Kerstin André gjorde2007.

Avförarbetena framgår att objektivitetsprincipen innebär att de myndigheter somfullgör offentliga förvaltningsuppgifter skall beakta allas likhet inför lagensamt iaktta saklighet och opartiskhet. Objektivitetsprincipen tar uttryckligensikte på myndigheternas förhållningssätt till medborgarna som individer ochsärskilt vid all slags myndighetsutövning mot enskilda. Objektivitetsprincipenfår självklart en helt annorlunda innebörd när det är fråga om organisationer,som politiska partier, och särskilt rasistiska och fascistiska grupperingar.Men framförallt har Skolverket totalt missat att göra en avvägning mellanobjektivitetsprincipen och andra viktiga principer i grundlagen som bl a skallskydda barn från vuxnas antidemokratiska hat och hets. Som exempel kan nämnasmyndigheternas ansvar att verksamheten utövas med respekt för alla människorslika värde och att verka för att demokratins idéer blir vägledande inomsamhällets alla områden.

Skolverketbör studera Europadomstolens avvägningar där domstolen vid flera tillfällen harvägt olika rättsliga principer mot varandra och Skolverket måste snarastupphöra att sprida påhittet att just objektivitetsprincipen skulle varaöverordnad andra rättsliga principer som skyddar barnen och demokratin. Förvarje incident där antidemokratiska krafter bereder sig tillträde till densvenska skolan faller ansvaret nu tungt på Skolverket. Varje ansvarskännanderektor och lärare skall kunna känna sig trygg i att det självklart finns etttydligt stöd i den svenska grundlagen att inte släppa in nazistiska,fascistiska och rasistiska partier i den svenska skolan.

AndreasPettersson, jurist och forskare vid Umeå universitet

Bör skolor ha rätt att inte låta nazister sprida propaganda?