Onsdag 10 Aug
Stockholm

Salvo (SSU): "Skolor bör säga nej till SD"

Maria-Elsa Salvo, SSU
Maria-Elsa Salvo, SSU. Foto:

Maria-Elsa Salvo, SSU, skriver om varför skolor bör tacka nej till Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna.

Kommentera (72)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Åkessons (S)verigeturné

Jimmie Åkesson åker just nu runt till socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting för att träffa och prata med dem om hur verksamheten går.

Jimmie Åkesson befinner sig nu på en Sverigeturné. Hanplanerar att besöka myndigheter, företag och olika samhällsinstitutioner som endel utav Sverigedemokaternas valrörelse. I och med denna turné besökte JimmieÅkesson i måndags Högskolan Dalarna och välkomnades bland annat av högskolansrektor.

Att rektorn för Högskolan Dalarna välkomnar Jimmie Åkesson,ledaren för ett nyfascistiskt parti, riskerar att leda till en ökad tolerans ochlegitimitet av den rasistiska och högerpopulistiska politik Sverigedemokraternadriver och en exkludering av rasifierade studenter och lärare på vårahögskolor.

Sverigedemokraterna representerar inte endast en högerpolitiksom är direkt arbetar- och kvinnofientlig. Partiets ideologiska grund utmärkersig för de nationalistiska strömningarna som i dag görs uttryck i åsikter som desjälva beskriver som ”invandringskritiska”. Det är idéer, som trots förskönanderetorik, reproducerar tankar om att vissa grupper på basis av etnicitet, kultureller religion erhåller en direkt samt ofrånkomlig koppling till en negativsamhällsutveckling och påtaglig fara. Genom reproduktionen av dessa idéerlikställs gruppernas existensberättigande alltmer med en direkt och uttaladhotbild.

Det är med anledning av detta sverigedemokraters människosyn kan definierassom inkompatibel med mänskliga rättigheter och rent rasistisk. Det är därmedinte heller märkligt att de människor som i dag lever i Sverige och somidentifierar sig med egenskaper som faller utanför Sverigedemokraternassubjektiva definition av vad det innebär att vara ”svensk” känner sig rädda,provocerade och upprörda över att Sverigedemokraterna alltför ofta tillåts ståoemotsagda i toleransens namn. Att en högskolerektor välkomnar Sverigedemokraternaspartiledare är inte endast ett svek mot alla de som motsätter sigSverigedemokraternas människosyn utan framför allt mot de rasifierade studenteroch lärare som valt högskolan som sin studie- och arbetsplats.  

Att bemöta Sverigedemokraterna med en ovillkorlig öppenhetoch tolerans är problematiskt eftersom partiet utgör demokratins självasteantites. Det är en politisk organisation som på ett framgångsrikt sätt lyckatsutnyttja de demokratiska strukturerna till sin egen fördel med syftet att sedanriva ner dem. Att ta ett tydligt avstånd gentemot Sverigedemokraterna är därmedvår demokratiska skyldighet. Ansvaret för att leva upp till denna skyldighet fallersärskilt tungt på personer som redan i dag befinner sig i någon slagsmaktposition. Detta är något som rektorn för Högskolan Dalarna borde ha insett.

Besöket på Högskolan Dalarna är ett första steg i ett led avkommande initiativ från Sverigedemokraterna med syfte att inta våra utbildningsplatsermed sin antidemokratiska politik och rasistiska människosyn. I år är det valåroch det är därmed särskilt viktigt att vi med tydlighet visar att våra skolor,högskolor och universitet utgör en självklar plats för alla, oavsett varifrån ivärlden man är född, uppvuxen eller ser ut att komma ifrån. Våra utbildningsplatserär bland de viktigaste vi har i arbetet för produktionen och reproduktionen avdemokratiska värden om alla människors lika värde. Dessa idéer står i totalkontrast med Sverigedemokraternas förda politik och det är skolledningarnasskyldighet att säkra en trygg och inkluderande miljö på sina skolor och därmedstänga dörrarna för Åkesson och hans demokratifientliga parti.

Maria-Elsa Salvo, styrelseledamot i SSU Stockholm och aktiv iSocialdemokratiska Studentförbundet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (72)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.