Lördag 31 Jul
Stockholm

Ung Vänster: "Det är hög tid att vi agerar mot antiziganism"

Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster
Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster. Foto:

"Även om romernas sociala kamp för likaberättigande på många plan varit framgångsrik under nittonhundratalets andra hälft, finns det fortfarande mycket kvar att göra. Vi är många som inte utsätts för den diskriminering som romer utsätts för, men som ändå vill uttrycka vår solidaritet och vårt stöd i kampen mot antiziganism", skriver Stefan Lindborg från Ung Vänster.

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Igår(8 april) var det Internationella Romadagen, eller romernas nationaldag. En daginstiftad till minne av den första romska internationella kongressen och ettviktigt tillfälle att uppmärksamma romernas kultur och historia. Det finns allanledning att också göra detta oftare än enbart under en dag varje år. I taktmed att rasistiska krafter flyttar fram sina positioner i Europa förvärrasromernas situation. Under den senaste tiden har vi också medvetandegjorts omhur långt kvar det är innan Sverige blir ett land fritt från rasism ochdiskriminering mot romer. Därför måste kampen mot antiziganismen fortsättaockså idag.

UngVänster tar idag initiativ till en nätkampanj mot rasismen som riktas motromer. Kampanjen heter Solidariteti vilket betyder ”solidaritet” på romani. Medkampanjen vill vi visa att vi är många som vill uttrycka vår solidaritet.Rasism – oavsett vilken grupp som den för stunden riktas mot – förgiftarsamhället och förändrar vår syn på varandra. Rasismen kan bara bekämpas genomatt vi är många som tar ställning mot den och som jobbar antirasistiskt.

Förnågra veckor sedan presenterade regeringen en vitbok om övergreppen ochkränkningarna mot romer under nittonhundratalet. Vitboken sätter fingret på endel av den moderna svenska historien som många gärna skulle vilja sopa undermatten och låtsas som om den aldrig har hänt. Tvångssteriliseringar,rasbiologiska kartläggningar, trakasserier av myndighet och polis och förvägranav grundläggande sociala rättigheter utgör några allvarliga exempel på det somromer har utsatts för i Sverige. Integrationsminister Erik Ullenhag (Fp)konstaterade när vitboken presenterades att romer och resande under helanittonhundratalet ”konsekvent behandlats som andraklassens människor”.

Menrasismen mot romer kan inte reduceras till ett historiskt fenomen. Så sent somi september förra året uppmanade FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) densvenska regeringen att intensifiera arbetet för att förhindra diskrimineringenav romer. Under hösten avslöjade Dagens Nyheter Skånepolisens olagliga registeröver romer. Rasismen som romer utsätts för tar sig många gånger uttryck ivardagen. Det kan handla om misstänksamma blickar när man går in i en affär,kränkande kommentarer i kollektivtrafiken, eller om – som Ekot avslöjade –bensinsmacksägare som säger att det finns lediga hyrbilar när icke-romer fråga,men svarar det motsatta när romer gör det. Samma dag som regeringenpresenterade sin vitbok blev en romsk kvinna, Diana Nyman, utsatt förkränkningar och diskriminering i frukostmatsalen på ett hotell i centralaStockholm.

Ävenom romernas sociala kamp för likaberättigande på många plan varit framgångsrikunder nittonhundratalets andra hälft, finns det fortfarande mycket kvar attgöra. Vi är många som inte utsätts för den diskriminering som romer utsättsför, men som ändå vill uttrycka vår solidaritet och vårt stöd i kampen motantiziganism.

Nuär det hög tid att agera. Samhället är alltid möjligt att förändra, men enförändring kommer aldrig av sig själv. Varje förändring kräver att människorreser sig upp och säger ifrån. Vi är många som inte accepterar en situation därromer utsätts för diskriminering, kränkningar och ren rasism. Jag hoppas därföratt vi också är många som inte nöjer oss med att bara säga Solidariteti, utanockså organiserar oss i kampen mot rasism.

Stefan Lindborg, förbundsordförande UngVänster

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela