"Utbildning är en rättighet, inte en vara"

- 22/06/2014, 15:16 -

"Vem kommer att ha råd att studera i ett samhälle där utbildningen inte längre är fri?", skriver Philippe Kopljar från Fi Studenter och Peter Ericsson från Vänsterns Studentförbund.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

År 2008 drev regeringen igenom en avgiftsbeläggning av utbildning förutomeuropeiska studenter vid Svenska universitet. Fem år senare öppnades ävenen speciell kvot upp som skulle hjälpa betalande utomeuropiska studenter attenklare antas till vissa utbildningar. Utöver detta har även en radkontroversiella förslag presenterats av regeringen som skulle innebära ökadskuldsättning för studenterna och stiftelsereformer som skulle bli första ledeti en privatisering av våra högskolor.

Nu har det kommit ytterligare ett kontroversiellt förslag sompresenterats i en promemoria som nyligen skickades ut frånUtbildningsdepartementet. I praktiken innebär förslaget att nu ävenavgiftsbelägga utbildningar för svenska studenter, i Sverige, om utbildningenges i samarbete med med utländsk högskola som har studieavgifter.Avgiftsbeläggning av svenska studenter har redan inträffat under dessaförhållanden vilket fått skarp kritik från universitetskanslern och det ärutifrån denna kritik som regeringen nu valt att presentera sitt förslag. 

Detnya förslaget strider mot en grundläggande del i en fungerande välfärdsstat;idén om fri och lika utbildning för alla. Denna princip har varit oantastlig undernästan 50 år i svensk politik, men på senare år har små steg tagits för att gradvisluckra upp principen om att utbildning skall vara tillgänglig för alla.

När utomeuropeiska studenters utbildning avgiftsbelades formulerades enstor del av kritiken just kring att det öppnade upp för en framtidaavgiftsbeläggning av svenska studenter och det är nu den kritiken blirverklighet. Såväl Fi Studenter som Vänsterns Studentförbund är övertygade omatt i ett demokratiskt samhälle så är rätten till fri utbildning ensjälvklarhet, en grundläggande del i allas lika värde och allas rätt till att deltai vårt samhälle. 

Frågan är om denna rättighet nu ställs på sin spets. Vemkommer att ha råd att studera i ett samhälle där utbildningen inte längre ärfri? Vill vi se ett samhälle där klyftorna ökar och bara vissa, de som kanbetala, har rätt till utbildning? 

Med det här förslaget strävar regeringenefter att fixera klyftorna i samhället, att göra det svårare för alla gruppersom redan har det svårt och att vidga gapet mellan människa och människa. Visäger nej! Vi vill se ett samhälle där allas lika värde går först, där alla harmöjlighet att studera, växa och delta och där ingen exkluderas för att de intehar råd att betala för sin utbildning.

Philippe Kopljar, talesperson för Fi Studenter Lund
Peter Ericsson, ordförande i Vänsterns Studentförbund Lund