Tisdag 11 Maj
Stockholm

"Genus för dumskallar"

Magnus Hansson.
Magnus Hansson. Foto: Privat

"Jag ska här redogöra för mina genusvetenskapliga studier", skriver Magnus Hansson.

Kommentera (200)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om debattören

Magnus Hansson kallar sig själv liberal debattör.

Du har säkert sett handböckerna med titeln " ... for dummies", som förklarar invecklade saker på ett lättfattligt sätt – som för dumskallar. Jag ska här redogöra för mina genusvetenskapliga studier och sammanfatta detta under rubriken "Genus för dumskallar".

Kraftfulla strukturer

I dagens Sverige existerar två kraftfulla strukturer: könsmaktsordningen och den patriarkala maktstrukturen. I den andra ringhörnan står genusvetenskapen. Trots att samhället domineras av dessa strukturer, så är kunskapen om dessa makter i allmänhet mycket liten. Och trots att genusvetenskapen är det enda som kan motverka strukturerna, är genusmedvetandet i allmänhet dåligt.

Barnens utveckling

Alla barn föds exakt lika oavsett kön. Barnet har två föräldrar som är exakt lika. Föräldrar förökar sig genom donation av ägg eller spermier, i provrör eller så kallad naturlig befruktning. Den ena föräldern har fött barnet och har bröst, vilket gör att den kan amma barnet. Ofta anses det att föräldern med bröst är mest lämplig att amma barnet, vilket är en förhastad slutsats. Med hjälp av en bröstpump är vilken som helst av föräldrarna lämplig för amning och därmed är inte någon av föräldrarna mer betydelsefull för barnet. Det viktigaste för alla barns utveckling är den värdegrund som formar dess uppväxt. Värdegrunden bestämmer vilka åsikter barnet kan få ha när det växer upp. Även barnets föräldrar kan ha betydelse – om dom har en korrekt genusvetenskaplig utbildning och rätt värdegrund. Det är dock viktigt att barn alltid uppfostras enligt en statligt fastlagd läroplan. Fel värdegrund eller genusvetenskapligt obildade föräldrar är till mera skada än nytta för ett barns utveckling.

Problematisera barnen

Det nyfödda barnet är som sagt likadant som alla andra barn – det saknar helt egenskaper. Det finns fysiska skillnader mellan barn – snopp och snippa. Men så snart ett barn är fött börjar den patriarkala maktstrukturen att forma det till det kön som barnets könsorgan indikerar att det ska tillhöra. Om man låter denna struktur verka ohejdat utvecklar sig ofta pojkar och flickor på olika sätt. Det kan till exempel inträffa att pojkar föredrar att leka med bilar och andra pojkar och flickor leker med andra flickor och med dockor. Många människor med ett lågt genusmedvetande inser inte att detta är ett problem. Här måste genusvetenskapen träda in och problematisera barnens lekmönster. Att problematisera betyder att man anlägger ett genus-perspektiv, och på så sätt belyser ett genus-problem som annars skulle ha förblivit osynligt. Att problematisera är det första steget till att bryta ett genus-mönster. I många fall i samhället försöker man avproblematisera saker, för att kunna hitta lösningar. Men genusvetenskapen arbetar motsatt väg – den problematiserar sådant som inte upplevs som ett problem, för att sedan erbjuda en lösning på detta nya problem.

Lösningar på normativitet

Lösningen på barnens hetero-normativa lekmönster kan vara att införa ett roterande lek-schema. Det fungerar så att personalen på till exempel en förskola observerar barnens val av leksaker och lekkamrater, och ingriper efter ett tidschema och avbryter leken. Barnet måste då välja en annan leksak och lekkamrat. Det är också viktigt att det inte finns flick- och pojkleksaker – detta kallas av genusvetenskapen för könskodade leksaker. Leksaker måste vara neutrala och får inte vara blåa, rosa eller röda. Det får inte heller vara möjligt för barn att fantisera att ett föremål är till exempel en bil eller en docka.

Skydda barnen från sitt kön

Ett annat sätt att skydda barnen från social könsrollspåverkan är att dölja barnets kön för alla vuxna människor. Man kan benämna alla barn ”hen” och låta dom ha neutrala kläder och frisyrer. På så sätt så kommer inte vuxna att omedvetet kunna applicera en könsroll på ett barn genom kännedom om barnets kön. Barnet kommer i bästa fall växa upp helt utan en könsroll. Även här är barnets föräldrar ett problem, eftersom dom oundvikligen vet barnets kön och därmed kommer att låta sina egna könsroller påverka barnet. Detta poängterar hur viktigt det är att alla människor har en korrekt genusvetenskaplig utbildning och är medvetna om hur deras eget genus oavsiktligt påverkar (och skadar) andra människor.

Genusvetenskapens roll

Genusvetenskap är alltså vetenskap, likaväl som kemi eller astronomi. Det finns dock ännu inget Nobel-pris i genus, vilket bör problematiseras. En person som är högt studerad i genusvetenskap kan alltid avfärda en lägre studerad som inkompetent att yttra sig. Därigenom existerar en slags hierarki som inte finns inom andra vetenskaper. Att falsifiera genus-teorin är inte möjligt, därför att falsifiering utgör en del av den maktstruktur som genus-vetenskapen försöker bryta ner. Vetenskapen själv är alltså en del av den struktur som genus-vetenskapen ska krossa. Är du inte en anhängare av genus-teorin är du alltså en del av problemet, och måste finna dig i att bli motarbetad.

Kommentera (200)
Kopiera länk
Dela