Söndag 18 Apr
Stockholm

MP: "Normer och krav orsak till ökande psykisk ohälsa"

Magda Rasmusson och Annica Hjerling
Magda Rasmusson och Annica Hjerling. Foto: Privat

"Den psykiska ohälsan bland unga har ökat dramatiskt de senaste trettio åren", skriver Annica Hjerling (MP) och Magda Rasmusson (Grön Ungdom).

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Annica Hjerling (MP) är riksdagskandidat Stockholms län.
Följ Annica Hjerling på Twitter: @AnnicaHjerling 

Magda Rasmusson är språkrör för Grön Ungdom.
Följ Magda Rasmusson på Twitter: @magdarasmusson 

I förra veckan startade Aftonbladet igång kampanjen #otillräcklig som öppnadedörren till den ofta så skambelagda känslan av att inte duga och räcka till. Otillräckligheteni samhället håller på att bli ett folkhälsoproblem då den psykiska ohälsanbland unga växer och allt fler drabbas av depression och ångest.
Den psykiska ohälsan bland unga har ökat dramatiskt de senaste trettio åren, enligtSocialstyrelsens underlagsrapport ”Psykisk ohälsa bland unga” från förra året. 

Allt tyder på att ökningen kommer att fortsätta. Siffrorna visar att 7 % avmännen i ålder 18-24 år respektive 10 % av kvinnorna i samma ålder har någongång ätit SSRI-preparat eller kommit i kontakt med psykiatrisk öppen- ellerslutenvård. 

Det är framför allt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk somdrabbar de unga. Att i ung ålder redan ha upplevt ångest och oro och behövabehandling för detta gör det svårare för unga att etablera sig i samhälletvilket i sin tur kan leda till livslångt psykiskt lidande.

Det har alltid varit tufft att vara ung men varför mår så många unga extradåligt i dag? Vi vet att unga utsätts för väldigt stora krav i dag samtidigt somskolan fokuserar mer på betyg än hälsovård och arbetsmarknaden erbjuder få jobbtill unga.

Miljöpartiet villsatsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka ochförebygga ungas psykiska ohälsa, som särskilt drabbar tjejer, rasifierade ochhbtq-personer.  Normkritik är enbristvara i dagens skola och därmed lider många unga som känner att de inte fårplats inom de rådande normerna, Tjejer som känner sig otillräckligt smala,rasifierade som känner sig otillräckligt vita och hbtq-personer som känner sigotillräckligt hetero eller könsbundna. Miljöpartiet vill få in mer normkritikoch genuspedagogik i skolan och därför vill vi införa ett nationellt centrumför normkritisk pedagogik. Vi vill även införa en lag mot den sexistiska reklamsom befäster könsnormer.

Vi behöver även ta tag i och motarbeta det utspridda näthatet,som är vår tids stora mobbingarena, genom att göra det enklare att utredanäthat. Vi vill utbilda så kallade nätvandrare som är vuxna som stöttar unga påinternet.

För att förbättra situationen för de unga som redan mår psykiskt dåligt vill viavsätta mer resurser för att bygga ut så kallade mellanvårdsformer därkvalificerad behandling kan ges utan att inläggning på sjukhus krävs. Vi villäven att vårdcentralerna erbjuder mer samtalsterapi för att behandla lättarepsykisk ohälsa och att anhöriga till unga med psykisk ohälsa involveras ochgörs delaktiga i utformningen av vård och behandling. Det är ofta människorrunt omkring som har en avgörande roll för hur väl patienten kan tillfriskna.

Som kvinnor med höga positioner inom politiken födda på 60- respektive 90-taletutsätts vi också för höga krav från vår omgivning och vi har båda erfarenheterav att känna oss nästan kroniskt otillräckliga. Normer och krav finns förståsockså i vår politiska vardag. Att prata om det, stötta varandra i kollegial”#goodenough-anda” fungerar bra i det privata. För strukturell förändringbehövs däremot en politik som prioriterar normkritik, satsningar för attförebygga psykisk ohälsa och stress bland unga och som i högre utsträckning tarden psykiska ohälsan bland unga på allvar.  

Annica Hjerling (MP)
Riksdagskandidat Stockholms län
Magda Rasmusson
Språkrör för Grön Ungdom

Leder normer och krav till psykisk ohälsa?
Tack för din röst!
Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela