Tisdag 30 Nov
Stockholm

Grön Ungdom: "Sluta tjafsa om språktest – gör skillnad i stället"

Grön Ungdom: "Vårt migrationspolitiska utskott kan med klarhet se att kunskapen hos Migrationsverket inte är tillräcklig när personer som enligt FN:s flyktingkonvention bör få uppehållstillstånd istället får avslag på sin asylansökan"

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Samtidigtsom (KD) och (FP) funderar över hur Sverige kan göra det svårareför flyktingar att kommahit och leva här får personer som har starka argument till att fåstanna i Sverige om och omigen avslag på sin asylansökan. Det kan handla om en man som ärhomosexuell som kommer utvisastill ett land där det är olagligt att vara något annat änheterosexuell. Det kan handla om en ungkvinna som kommer utvisas till ett land där hon riskerar attkönsstympas. 

Det kan handla om enperson som tydligt kan berätta om varifrån hen kommer, men som pågrund av ett illa genomfört språktestav personal med bristande kunskap misstros och får avslag på sinasylansökan.

GrönUngdoms migrationspolitiska utskott kan med klarhet se att kunskapenhos Migrationsverket inteär tillräcklig när personer som enligt FN:s flyktingkonvention börfå uppehållstillstånd i stället fåravslag på sin asylansökan. Vi vill därför att kunskapen hosMigrationsverkets alla handläggare skakvalitetssäkras i områdena HBTQ, tortyr, kvinnors utsatthet ikrigsdrabbade områden, könsstympningsamt land- och språkkunskap. För inget liv ska riskeras på grundav kunskapsbrist hosMigrationsverket.

GrönUngdoms migrationspolitiska utskott ser också att bevisbördan börläggas på Migrationsverketi stället för på den asylsökande, då det på så vis stämmerbättre överens med resten avdet svenska rättsväsendet där bevisbördan ligger på åklagaren.Många asylsökande möter i dag misstromot sina berättelser om varifrån de kommer och mot deras argumenttill att få asyl. Det kan ledatill psykisk ohälsa, en ökad känsla av otrygghet och att färrevågar berätta helt om vad de gått igenom.När en person har gått igenom den enorma stress och otrygghet somen flykt och dess orsak betyderborde hen äntligen kunna få pusta ut när hen kommit till Sverige.

Omen dryg vecka, den 20 - 22 februari, har Grön Ungdom sitt riksårsmöte.Där kommer vi i det migrationspolitiskautskottet arbeta för att dessa förslag kommer röstas igenom ochbli en del av defrågor Grön Ungdom driver gentemot Miljöpartiet. En av deviktigaste delarna i den gröna ideologinär solidaritet med alla världens människor. Det är därförsjälvklart att vi hela tiden arbetar fören mer human process för personer som kommer till Sverige för attsöka asyl. 

Vi hoppas att även(KD) och (FP) skulle tänka så. För migrationsdebatten bör handlaom att få den svenska myndighetenMigrationsverket bättre, inte om att få flyktingar att sluta fly.

GrönUngdoms migrationspolitiska utskott,
AgnesJohanson
AidaBadeli
MonaHagi
TovaFlodin

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela