1 av 5
- Foto: Privat/Ap
2 av 5
- Foto: Ap
3 av 5
- Foto: Ap
4 av 5
- Foto: AP
5 av 5
- Foto: Ap

Cannabisforskare: "TV4:s program spär på myter om cannabis"

Amir Englund: "Om våra metoder för att minska cannabisbruket i samhället inte tar hänsyn till rent sociala faktorer är risken stor att vi gör mer skada än nytta"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Dr. Amir Englund är cannabisforskare på Institute of Psychiatry

Cannabismissbrukär en av flera riskfaktorer för psykossjukdom som t.ex.schizofreni. Detta har vetenskapliga studier visat gång på gång.Ju oftare man röker, ju tidigare man börjar, ju starkare cannabisman röker och om man har genetisk sårbarhet för psykos, desto merökar risken.

Nyligen sände TV4 ett morgoninslag därdet påstods att ”faror med cannabis slås fast”, ”cannabisleder ofta till psykiska och sociala problem” och “många kan fålångvariga psykoser och schizofreni”. Detta är grova förenklingarav den kunskap vi i dag har och stämmer inte med dagens vetenskapligakonsensus kring sambandet mellan cannabis och psykossjukdom.

Inomforskningen är psykossjukdom, som t.ex. schizofreni, tyvärrfortfarande ett olöst mysterium. Vi vet inte vad som orsakar den.Många studier har kunnat visa på samband mellan sjukdomen och enrad olika faktorer. Faktorer som att bo i storstad,att emigreraarbetslösheten svår barndom,sociala svårigheter, komplikationer vid födseln och traumatiska livsupplevelser ökar alla risken för att utveckla schizofreni. Var och en av dessafaktorer ökar risken för psykossjukdom lika mycket eller mer äncannabis. Dock är den starkaste faktorn genetisk - ca 80 procent avpsykossjukdomar kan förklaras med hjälp av genetiska faktorer. Junärmare besläktad du är med någon som lider av en psykossjukdom,desto större sannolikhet är det att du själv drabbas.

Sambandetmellan cannabisbruk och psykossjukdom visades först 1987 i en stor svensk studie som fann att bland de som rökte mest cannabis var risken störst föratt senare i livet råka ut för en sådan sjukdom. Tjugo år senareproducerades en samlingsstudie somdrog slutsatsen att de som röker cannabis dagligen har en fördubbladrisk att utveckla schizofreni. Men innebär det att cannabisbruketorsakar sjukdomen? Möjligtvis, men det kan även innebära att desom har eller håller på att utveckla en psykossjukdom finnersymptomlindring av att röka cannabis och därför röker mer, elleratt en tredje faktor gör både cannabisbruk och psykossjukdom mersannolikt (t.ex. genetisk sårbarhet). Inom den vetenskapligalitteraturen finns det stöd för samtliga av dessaförklaringsmodeller.

Hurstår det då till med genetik och cannabismissbruk? Tidiga studier undersökte detta genom att studera enäggstvillingar (genetisktidentiska) som skiljdes åt vid födseln, och såg att om ena syskonet blivit cannabismissbrukare så var sannolikheten högre attden andra även blev det. Forskarna kom fram till att ca. 60-80 procent avcannabismissbruk kan förklaras av genetiska faktorer. En studie från förra året undersökte om riskgener för schizofreni hade någon påverkan påcannabisbruk bland friska människor som inte hade sjukdomen. Studienfann att ju närmare ens gener är till risken för schizofreni,desto högre sannolikhet att man använt cannabis och att man rökeroftare. Resultaten från denna studie tyder på det finns betydandegenetisk överlappning mellan cannabis och schizofreni, och attcannabisbruk är kopplat till genetik snarare än en orsak tillpsykossjukdom.

Hurstor påverkan har cannabis på frekvensen av psykossjukdom isamhället? Detta är väldigt svårt att säga eftersom ett direktorsakssamband (kausalitet) inte kan fastställas mellan cannabis ochpsykossjukdom. Men ifall man antar att sambandet är kausalt, såstår cannabis för ca. 8 procent av schizofrenifallen (24 procent enligt en ny studie på starkare cannabissorter), och man skulle behöva förhindra cirka 2800 unga män och 4700 unga kvinnor från att bli tungacannabisbrukare (10 000-20 000 för de som röker sporadiskt) föratt förhindra ett fall av schizofreni.En intressant observation är att frekvensen av nya schizofrenifallhar legat stadigt de senaste decennierna medan antalet nyacannabisbrukare (per capita) har ökat flerfaldigt, samtidigt somstyrkan på cannabis har mer än fördubblats.

Ytterligareresultat från färska studier har komplicerat förhållandet mellancannabis och psykossjukdom. Förra året publicerades en rapport från Harvard där forskarna undersökte risken mellan cannabisbruk och psykosbland urskilda grupper baserat på genetisk sårbarhet. De fann attcannabis inte ökade risken för schizofreni, förutom bland de somhade en familjär risk av sjukdomen. En studie från 2012 undersökte påverkan av genen AKT1 och dess 3 variationer på riskenmellan cannabis och psykos. Forskarna fann att två utavvariationerna inte ökade risken men att den tredje gjorde detsjufaldigt, dock enbart för de som rökte dagligen. 

Cannabis röksdessutom ofta tillsammans med tobak, vilket var fokusen för en studie som publicerades 2013.Studien visade att cigarettrökning var lika starkt associerat medpsykos som cannabisrökning. Intressant är att när mankontrollerade statistiskt för bruk av cigaretter bland de som röktecannabis försvann sambandet mellan cannabis och psykos. Det ärtydligt från dessa studier att mer forskning behövs för att förstådessa nyanser.

Slutsatsensom de flesta internationella forskare drar från forskningen somgjorts kring detta är: cannabismissbruk är en delorsak förpsykossjukdom, men är på egen hand varken nödvändig ellertillräcklig. Det är min uppfattning att man bör ta det säkra föredet osäkra och göra vad vi kan i form av insatser som bevisligenreducerar cannabisbruket, allra viktigast bland de som börjar rökacannabis i tidig ålder, de som röker starkare cannabis, de somröker ofta, och bland de som har en familjär risk förpsykossjukdom. 

Samtidigt får vi inte glömma alla andra faktor somgör psykossjukdom mer sannolik. Utanförskap i samhället,stigmatisering, svårare familjemiljö, arbetslöshet, fler ochintensiva stressfaktorer. Om våra metoder för att minskacannabisbruket i samhället inte undviker dessa faktorer är jag räddför att vi gör mer skada än nytta.

Dr.Amir Englund,
Instituteof Psychiatry

Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
/
TV4
/
Finns det för mycket missförstånd om cannabis?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.