Torsdag 26 Maj
Stockholm

"Hur kan Malmö stad stödja antiisraeliska sammanslutningar?"

Debattörerna: "Antiisraelisk propaganda har skymt sanningen om Israel för många i Europa och sått ett hat mot israeler byggt på lögner"

Kommentera (20)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om PPI

PPI är ett nätverk som grundades i augusti 2013 med syftet att motverka den negativa, snedvridna bilden av Israel som finns i den allmänna debatten och i politiska partier. PPI tror på att fred baseras på kunskap, förståelse och demokrati. Därför har PPI som mål att sprida mer kunskap om Israel samt konflikten mellan Israel och palestinierna.

Vill du veta mer om PPI kan du kolla in på deras hemsida.

Dennavecka råder olika antiisraeliska aktiviteter som du som konsument,handlare och medborgare kan råka utför. Nu intensifierar nämligenden så kallade BDS-rörelsen, företrädd av organisationer somIsolera Israel, Palestinagrupperna och Ship to Gaza, sin demoniseringav Israel under något de kallar Israeli Apartheid Week. Bland annatskriver arrangören Isolera Israel att de under veckan ska använda”apartheid-inspektörer” för att upprätta så kallade”apartheidfria zoner” i svenska matbutiker. 

Men det de avser göraär att upprätta Israel-fria zoner inom handeln i Sverige och sättaden felaktiga etiketten apartheid på Israel. Och det är inte baramaten BDS-rörelsen angriper utan även matprogram. Nyligen lyckadesPalestinagrupperna med konststycket att få bort en reprissändningav ett sådant program på TV4, för att tv-kockenTina Nordström i programmet, på kulinariskt besök i Israelshuvudstad Jerusalem, uttryckte att hon befann sig i Israels hjärta.

Attarrangera Israeli Apartheid Week och att tala om ett israelisktapartheidsystem är en skymf mot de som verkligen har upplevtapartheid i Sydafrika och mot de som fortfarande upplever apartheid iarabstater än i dag. Israel är det enda land i Mellanöstern medstark lagstiftning mot etnisk diskriminering av både konsumenter ocharbetstagare. Israel har alltså ingen likhet med apartheidsystemet iSydafrika. Två av oss som skriver denna debattartikel är israeliskaaraber och en är svensk som rest mycket i Israel. Vi vet att Israelger medborgarna, oavsett om de är araber eller judar, sammademokratiska rättigheter och skydd.

Israeliskaaraber och judar delar samma arbetsplats, kollektivtrafik, får vårdpå samma sjukhus, studerar på samma universitet och sitter i sammaparlament. Till skillnad från i omgivande länder så kan allamedborgare oavsett etnisk och religiös bakgrund nå landets högstapositioner. Så ser verklighetens Israel ut. Apartheid? Nej, och viborde inte behöva upplysa om detta men antiisraelisk propaganda harskymt sanningen om Israel för många i Europa och sått ett hat motisraeler byggt på lögner.

Palestinskaarbetare i Judeen och Samarien (Västbanken) får betydligt bättrebetalt och bättre arbetsförmåner hos israeliska företagare änhos motsvarande hemma i sina palestinskstyrda områden. Det går inteatt förneka. En annan sak som inte går att förneka är förståsatt tillgång till vissa vägar i det omstridda området Judeen ochSamarien begränsas till följd av säkerhetshot - inte på grund avapartheid. Israeler får av samma skäl inte färdas in i områdenunder palestinskt styre.

Arrangörernabakom IsraeliApartheid Weektycks inte ha fokus på de palestinska arbetarna som riskerar attförlora jobb på grund av bojkott av israeliska produkter. Iställettycks fokus vara på demonisering av Israel och att skrämma handlareoch konsumenter till tystnad och avståndstagande från Israel.

IsraeliApartheid Week hålls delvis i Malmö stads lokal Garaget.Arrangörernasom använder Garaget tycker att Israel är en apartheidstat.Antingen tycker även Malmö stads politiker att Israel är enapartheidstat, eller så har garaget brutit mot sina egna regler närman låter Isolera Israel arrangera möten i lokalen.

Svenskakonsumenter, som vill fortsätta köpa israeliska varor och som villatt Sverige ska ha en normal och god relation med Israel, bör sättaner foten mot organisationer som demoniserar Israel och som villbegränsa konsumentens möjlighet att köpa israeliska produkter. Deav Malmö stads politiker som inte vill att staden skall förknippasmed demonisering och bojkott av Israel bör sätta ner sin fot motIsolera Israels närvaro på Garaget.

MohammadZoabi, israelisk aktivist
JonathanEl Khoury, israelisk skribent
TobiasPetersson, talesperson för Perspektiv på Israel  

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (20)
Kopiera länk
Dela