Onsdag 8 Dec
Stockholm

Här är alla nya lagar 2022

Har du koll på de nya lagarna för 2022?
Har du koll på de nya lagarna för 2022?. Foto: Unsplash

Återigen kommer det ett nytt år, och som på beställning även nya lagar. Här är de som börjar gälla 2022 och som är viktiga att hålla koll på.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Skattereduktion för investeringar i inventarier

Som de flesta vet har covid-19 tagit en hel del skada på ekonomin i samhället, framför allt i investeringar hos företag. Nyligen röstade riksdagen ja till regeringens förslag om en tillfällig, ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier, som gjorts under 2021.

Lagen kommer göra det möjligt för företagen att tidigarelägga och till och med öka investeringar i olika inventarier, vilket förväntas bidra till en återhämtning av ekonomin.

Avdraget, som ligger på 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier, får göras av juridiska och fysiska personer som kan redovisa inkomst av näringsverksamhet och som även investerar i verksamheten genom att köpa inventarier.

Lagen gäller från och med 1 januari 2022 till och med 2024.

Straffansvar för nedskräpning

Bildkälla: Unsplash

En hyfsat omdiskuterad fråga har varit den om nedskräpning bland, framför allt, rökare. Efter årsskiftet börjar därför en ny lag om ändring i miljöbalken, vilket gör nedskräpning genom exempelvis cigarettfimpar, tuggummi eller godispapper straffbart.

Straffet går under namnet "ringa nedskräpningsförseelse", vilket kommer ge den skyldiga böter på 800 kronor.

Lagen träder i kraft 1 januari 2022.

Aggressionsbrott kriminaliseras

Aggressionsbrott innebär det individuella ansvar som ledande personer inom staten har när det kommer till användning av våld mot annan stat. Dessa kommer nu att kriminaliseras i svensk rätt och gör att Sverige samtidigt godkänner de ändrade regler, som bland annat ger Internationella brottmålsdomstolen rätt att döma för det brottet.

Straffet kan bli fängelse på lägst fyra och högst 18 år, eller på livstid. Straffskalan blir då snarlik med den för bland annat folkmord. Samtidigt moderniseras och förtydligas regler i brottsbalken som avser den omfattning svenska domstolar kan döma för brott utförda i eller utanför Sverige.

Lagen gäller från och med den 1 januari 2022.

Ändring i regler för sjukpenning

Riksdagen sa ja till förslagen om en ändring i reglerna för sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall. I enlighet med Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan ska nu detta göras mot befattning i yrkesgrupper som är vanligt förekommande på arbetsmarknaden.

Detta gör Försäkringskassans beslut enklare att förstå för den som är försäkrad.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2022.

Underhållsstöd för ensamma föräldrar förändras

Bildkälla: Unsplash

Inom Försäkringskassan finns någon som kallas för underhållsstöd, vilket är pengar som ensamma föräldrar kan ansöka om när denne inte bor med den andra föräldern som heller inte betalar underhållsbidrag.

Föräldern som är underhållsskyldig kommer, enligt den nya lagen, istället att betala in ett visst belopp till Försäkringskassan.

En så kallad indragningsbestämmelse gör sedan att Försäkringskassan inte längre betalar ut underhållsstöd, ifall den underhållsskyldige sköter sina inbetalningar. Det kan nämligen vara en antydan på att föräldrarna kan sköta ekonomin och därav inte längre vara i behov av underhållsstöd. Detta gäller dock inte i särskilda fall.

Indragningsbestämmelsen förlängs också till 12 månader, för att säkerställa att föräldern kan betala under en längre period.

 Lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2022.

Stärkt skydd för hyresgäster

Den eviga debatten om hyreslägenheter har diskuterats i riksdagen, varpå ett förslag om att Hyresnämnden nu kommer ha möjlighet att förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i misskötta hyreshus har godkänts.

Hyresgästen kommer i vissa fall kunna bli försedd med ett nytt hyresavtal av hyresvärden ifall att bostaden förstörs av, exempelvis, en brand.

Kostnadsbaserad hyra vid privatuthyrning kompletteras dessutom med möjligheten av bestämma hyran utefter bruksvärde.

Lagen träder i kraft 1 januari 2022.

Skolor med allvarliga brister kan tvingas stänga

Bildkälla: Unsplash

Skolinspektionen kommer nu ha möjligheten att stänga kommunala och fristående skolor med allvarliga och upprepade brister. Samtidigt lämnas förslag av regeringen att göra det enklare för fristående skolor att återkalla sitt tillstånd om verksamheten inte kommit igång inom två år.

Lagen föreslås börja gälla 1 juli 2022.

Lag
Kommentera
Kopiera länk
Dela