Tisdag 15 Jun
Stockholm

Miljöpartiet: "Sluta buga för Vladimir Putin"

Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Ap

"Teknisk innovation kommer inte att räcka för att klara klimatkrisen", skriver Per Bolund och Linnéa Engström från Miljöpartiet.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

EUimporterar varje år fossila bränslen till ett värde av 550 miljarder euro. Avdet är 60 procent rysk gas och olja till ett värde av 330 miljarder euro. ISverige kommer 42 procent av råoljan från Ryssland; ett land som kränker mänskligarättigheter och internationell folkrätt. Importen av rysk olja väntas, trots destora säkerhetspolitiska implikationerna, öka de närmaste åren då svenskaraffinaderier är anpassade efter den ryska oljan och utbudet av nordsjöoljaminskar.

Sverigehar haft hög svansföring i jämställdhetsfrågor internationellt och man skullekunna tro att stöd till säkra aborter är en självklarhet för vilken svensk somhelst. Men får alliansens Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (KD) bestämma såröstar de nej kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, vilket hände såsent som i december 2013 i en omröstning i Europaparlamentet.

Sverigesregering satsar varken på klimatet eller på jämställdheten. Konsekvenserna ärtydliga: kvinnors ohälsa ökar, löneskillnaderna mellan män och kvinnor ärfortsatt permanenta och Sverige fortsätter skicka pengar rakt ner i presidentVladimir Putins fickor. Regeringen borde istället prioritera den nödvändiga omställningsom behövs för att klara framtidens energibehov, stoppa klimatförändringarnaoch satsa på jämställdhet – idag.

Iskarp kontrast till moderaternas och alliansens omoderna och ohållbara politikvill Miljöpartiet se en omställning till en grön ekonomi där ökad jämställdhetoch minskat fossilenergiberoende bygger en starkare ekonomi.

Ohälsainom EU kostar varje år miljontals euro. Det är åtstramningspolitik som främstdrabbar kvinnor. Varje år förlorar EU 600 miljoner arbetsdagar på grund avstressrelaterade sjukdomar. En kortsiktig vinst för den offentliga sektornfinansieras genom kvinnors obetalda omsorgsarbete och av andrasamhällssektorer. Även sjukdomar orsakade av kemikalier i mat, vatten och i vårjordbruksmark leder till lidande och stora kostnader för samhället.

Omvi inte minskar utsläppen kommer klimatförändringen få förödande ekonomiskakonsekvenser. Vi har helt enkelt inte råd med ett samhälle som inte är hållbartoch jämställt.  Klimatförändringarnaberäknas kosta ca 20 procent av globalt BNP årligen, i stigande takt fram tillår 2050.

Föratt minska utsläppen med trettio procent till 2030 krävs satsningar motsvarandenågra få procent av årlig BNP fram 2050. Det är investeringar i hållbaratransporter, effektivisering och förnybar energi som dessutom ger miljontalsnya jobb i Europa.

Tvåprocent av globalt BNP måste investeras i olika klimatstrategier och det äregentligen en liten investering som ger oss ekonomiskt utrymme att omfördelaresurser till jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Miljöpartiet föreslår ettklimatpolitiskt ramverk som successivt sätter skarpa mål som minskar utsläppenav växthusgaser så att dessa är närmare noll år 2050.

Tekniskinnovation kommer inte att räcka för att klara klimatkrisen. Vi måste även hasocial och ekonomisk innovation. Miljöpartiet föreslår ett nytthållbarhetsindex som kan utmana och ersätta BNP. Ett mått som tar hänsyn tillviktiga hållbarhetsaspekter som förekomsten av våld i ett samhälle,mödradödlighet eller kvinnors obetalda arbete, och som sätter fokus på socialaoch ekologiska värden.

Medett medvetet politiskt ledarskap kan vi styra om samhället i en hållbar ochjämställd inriktning. Det är den politik som våra barn och barnbarn tjänar påoch förtjänar.

PerBolund (MP), ekonomiskpolitisk talesperson
LinnéaEngström (MP), kandidat till Europaparlamentet 

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela