Jurist: "Skolverket sköter inte sitt jobb"

- 20/05/2014, 11:49 -
Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå Universitet

Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå Universitet

SLUTREPLIK: Rektorer och lärare lämnas i sticket med en falsk känsla av att de av objektivitetsskäl är tvungna att bereda nazistiska, rasistiska och fascistiska krafter tillträde till den svenska skolan", skriver Anderas Pettersson, jurist och forskare.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I sin replik påpekar chefsjuristen Jonas Nordström att det finns flera JO-beslut omobjektivitetsprincipen. Ingen betvivlar eller bestrider detta faktum. Nordströmpåpekar också att frågan är svår. Det stämmer, men är ingen ursäkt förSkolverket.

Vad chefsjuristen helt undviker att nämna är det som helakritiken mot Skolverket bottnar i: nämligen det bisarra påhittet attobjektivitetsprincipen skulle vara överordnad alla andra principer igrundlagen. Det påhittet saknar helt stöd i svensk och internationell rätt. AttJO värnar om objektiviteten är välkänt, men inte heller JO har vägt grundlagensolika principer mot varandra. Därmed är dessa JO-avgöranden inte särskiltanvändbara, eller till någon ledning, för Skolverket i det svåra jobbet attavgöra var gränserna skall dras och hur grundlagens skydd för barn mot vuxnashat och hets, och skyddet för demokratin skall avvägas och tolkas.

Att Skolverkets chefsjurist dessutom på fullaste allvarpåstår att endast JO är den instans som skall tolka grundlagen är milt uttrycktförvånande. Alla myndigheter, utan några undantag, lyder under lagarna och haratt självständigt tillämpa grundlagens principer i sin verksamhet. JO:s uppdragenligt regeringsformen är att utöva tillsyn över tillämpningen i offentligverksamhet av lagar och andra föreskrifter. Hade JO avvägt grundlagensprinciper mot varandra hade det säkert varit till god hjälp för Skolverket idet arbete som borde ha genomförts för länge sedan. Nu finns ingen sådanvägledning att hitta hos JO, och då är det upp till skolorna att självständigtväga grundlagens principer mot varandra. Bland dessa viktiga principer igrundlagen som blir aktuella kan nämnas myndigheternas ansvar att verksamhetenutövas med respekt för alla människors lika värde och att verka för attdemokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Vem harNordström egentligen tänkt sig skall göra jobbet åt honom med att väga dessaprinciper mot varandra?

Som Nordström själv påpekar är det en svår situation, ochskolorna skulle vara hjälpta om Skolverket gjorde jobbet och bistod i den svåraavvägningen. När verket och dess chefsjurist nu istället gömmer sig bakom ettrent påhitt om en överprincip är det ett allvarligt svek mot de ansvarskännanderektorer och lärare som nu lämnas i sticket med en falsk känsla av att de avobjektivitetsskäl är tvungna att bereda nazistiska, rasistiska och fascistiskakrafter tillträde till den svenska skolan.

Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå universitet