Onsdag 28 Sep
Stockholm

"EU är ingen Ja- eller Nej-fråga"

Christian Oskarsson, ordförande för Liberala Studenter i Umeå
Christian Oskarsson, ordförande för Liberala Studenter i Umeå. Foto:

"Det är viktigt att uppmärksamma väljare att ett utträde ur EU är helt inaktuellt i vår tid", skriver Christian Oskarsson, ordförande för Liberala Studenter i Umeå.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Valet till EU-parlamentet är nere förräkning. Medan de 27 övriga medlemsstaterna diskuterarvilken riktning det europeiska etablissemanget ska föras mot, återstår en obesvarad fråga som upprepas bland de svenska väljarnaoch de extrema toppolitikerna; är EU något förSverige?

1995 var året som gav upphov till den mest omstridda frågan i Sverige sedan diskussionerna kring svenskarnas inträde i det 30-åriga kriget på 1600-talet. Tillsammans med Finland, valde Sverige att övergå från en enskild nation till en del av ett europeiskt kollektiv, det vinu kallar förden Europeiska Unionen. Trots ett tydligt motstånd från den mörkröda vänsterparten, är retorikendensamma nu som för20 år sedan. Den beständigapolitiken som Vänsterpartietfortfarande driver ärknappast en fråga om vilken färdriktningsom EU ska förasmot, utan snarare en fråga om huruvida Sverige i sinom tid ska begära utträde ur EU och på så vis "rage quita" allt vad deteuropeiska samarbetet innebär,inte minst fördess invånare.

En sak måste klargöras här, Sverige är en beståndsdel till den union som frånbörjan syftadetill att förebyggakonflikter, till något som kom att verka för rörlighet,säkerhet ochinte minst handelsavtal. Från att utgöra0,7% av av världsmarknaden,hör Sverige nutill världensmest starkaste ekonomi. I en globaliserad världgenomsyrar det härfaktumet alla övrigafrågor som jobb, fred och migration. Att uttrycka sig i termer som attman är"emot EU" ärdärför ett helt orimligtpåstående.Det ärsom att sägaatt man är"emot Sverige".

Att likställa de två EU-skeptikernaV och SD som Carl Bildt gjorde på SVT:s Agenda, ärett bemötandesom skapar djupa värderingskonflikter för V. Mest på grund av attderas syn på människorskiljer sig avsevärtfrån SD. Det är dock sant att båda dessa två partier lever kvar i den debatt som skulle ha arkiverats i denpolitiska agendan redan för20 år sedan.

Därför är det tragiskt attdessa två partier lyckas med att värva rösterfrån väljaresom fortfarande tror att Sverige står på tröskelntill det förstautträdet i EU efter Grönland, när det i själva verket är näst intillorealistiskt. Det ärdags för Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson att ta ettstormkliv in mot dagens Europa och uppdatera sig i de frågorsom vi och vårasysterstater ställsinför.

Vänsternoch Sverigedemokraternas konservativa ställningtill europasamarbetet tyder på inget annat änen motvillighet att betrakta sig självasom världsmedborgare.EU är ingenja- eller nej-fråga, åtminstoneinte längre.Därför är det ärviktigare att uppmärksammaväljare attett utträde urEU är heltinaktuellt i vårtid. Rasismen breder ut sig, den ekonomiska krisen växer och den ryska aggressiviteten börjar på nytt göra anspråk mot kontinentensinland. Det ärdessa frågorvi ska bemötatillsammans med en engagerad väljarkår som tror på Europa.

Christian Oskarsson
Ordförandeför LiberalaStudenter i Umeå

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.