Söndag 14 Aug
Stockholm

"En röst på FI är en röst för att Bryssel ska bestämma mycket mer"

Rebecca Weidmo Uvell och Susanna Pettersson
Rebecca Weidmo Uvell och Susanna Pettersson. Foto:

"FI:s politik är en orgie i överstatlighet, utökad byråkrati och homogenisering av de 28 länderna i unionen", skriver Susanna Pettersson och Rebecca Weidmo Uvell

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Följ Susanna Pettersson på Twitter: @cardiaca 

Följ Rebecca Weidmo Uvell på Twitter: @RebeccaWUvell

Den 25 maj är det val tillEU-parlamentet och Feministiskt Initiativ siktar på höga siffror. Partiets kandidaterkan många vackra ord, men vilken politik vill de egentligen driva?

FI:s EU-politik kan sammanfattasmed ett ord - motsägelsefull. FI går till val på att
så mycket som möjligt av besluten ska fattas lokalt, samtidigt som de villflytta stora delar av beslutsfattandet om allt från skatter till familjepolitiktill Bryssel.  De talar sig varma förökad gemenskap och ”internationell solidaritet” – men vill förhindra allaformer av försvarsallianser och krav på stöd om ett medlemsland blir utsatt förväpnat angrepp. Låter det snurrigt? Det är det.

Solidariteten försvinner hastigt utgenom fönstret när FI slår fast att EU-medlemmar inte ska hysa någon skyldighetalls att bistå varandra militärt vid eventuella angrepp. Ukraina har idagsläget en konflikt med Ryssland, och om Putin i framtiden bankar  på dörren till de f d Sovjetstaterna iBaltikum i sin dröm om fornstora dagar ska resten av EU, enligt FI, inteingripa. Inte förrän FN säger okej. Där Ryssland har veto. Så mycket förgemenskap.

FI vill demontera hela dentraditionella säkerhetspolitiken och uteslutande satsa på förebyggandeinsatser, bland annat genom normkritik, involvering av kvinnorätts- samtHBTQ-organisationer och total militär nedrustning. Säkerhetspolitiken ska ”fokusera på begrepp som hållbar fred,kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersonersrätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum.” Nej,vi vet inte heller vad det betyder.

Med säkerhetspolitiken demonteradkan energin istället läggas på kraftig styrning av nästan allt annat. Frirörlighet för varor, tjänster och människor är en av EU:s grundstenar. Men FItycker inte att frihandeln är ”rättvis”, och de gillar inte multinationellaföretag – allt ska regleras och motverkas. Frihandeln och kapitalismen ökarsåväl fattigdomen som biståndsbehoven, påstås det i partiprogrammet.

FN har dragit en annan slutsats.Frihandel har enligt FN, tillsammans med bl. a. ekonomisk liberalisering ochökad tillväxt, halverat världensfattigdom på 20 år – i dag finns 700 miljoner färre extremt fattiga i världenän 1990, och behovet av bistånd minskar.

FI säger sig också viljamotarbeta ”skatteparadis”. Det betyder att EU ska få inflytande över enskildamedlemsländers skattesatser. Idag beslutar alla länder själva över dessa – des.k. ”paradisen” uppstår när enskilda länder väljer att ha lägre skatt på någotoch därför blir mer attraktiva.

Tyvärr slutar inte de schymanskafeministernas vurmande för överstatlighet här. Svenska regler kring abort skaenligt FI gälla i hela EU - men vi är ett land med färre invånare än Paris. Attkräva att EU centralt ska besluta om aborträtten kommer istället riskera att geMalta med katolska kompisar möjlighet att pådyvla Sverige sin negativa syn påabort.

Mer då? Enligt FI ska det påEU-nivå beslutas om konsumentskydd, alkoholpolitik, barnomsorg, familjeledighet,äldreomsorg, arbetstidsförkortning etc. Flygtrafik på korta sträckor skaförbjudas, så även import av flaskvatten. För de män (ja, bara män) som intesjälva snällt lägger om sina konsumtions- och transportmönster ska ett programutarbetas för ”omskolning”. Ingen fråga är för liten eller stor för FeministisktInitiativs EU. Men det är naivt att tro det blir vår syn på allt dettasom kommer att råda. Det bor 508 miljoner invånare i EU, bara 1,8 % av dem bori Sverige.

Det är just av sådana skäl allaEU:s medlemsländer är överens om subsidiaritetsprincipen – att beslut så långtdet är möjligt ska fattas lokalt.

FI:s politik är en orgie iöverstatlighet, utökad byråkrati och homogenisering av de 28 länderna iunionen. Den är naiv, för att inte säga rent verklighetsfrånvänd, i sin syn pånationell och internationell säkerhet. 

En röst på FI är en röst för attvända utsatta grannar ryggen och för att politiker i Bryssel ska bestämmamycket mer, inte mindre, om våra liv.

Susanna Pettersson
Rebecca Weidmo Uvell

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.