Repf: "Miljöpartiet bör kräva utredning om att sparka kungen"

- 30/05/2014, 09:23 -

ANDERS WIKLUND / SCANPIX

"I eventuella regeringsförhandlingar efter valet bör Miljöpartiet ställa ett tydligt krav om en ny grundlagsutredning", skriver Jenny Grenander och Magnus Simonsson från Republikanska föreningen.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I dag inlederMiljöpartiet sin kongress på Svenska Mässan i Göteborg. Partiet är en av detydligaste anhängarna av republik i Sverige. Den kongress som ägde rum för ettår sedan skärpte tonen mot monarkin. En majoritet av ombuden röstade för attdet i det nya partiprogrammet, mot partistyrelsens vilja, skulle stå attmonarkin på sikt "bör avskaffas". Det finns även andra partier, bådei och utanför riksdagen, som har tagit ställning för ett nytt statsskick. Fåpartier har dock på senare år varit lika tydliga som Miljöpartiet.

ÅretsMP-kongress kommer inte att beröra partiprogrammet, utan det som främst skabehandlas är ett valmanifest till höstens val. Kanske är det så att frågan omett fördjupat demokratiskt och modernt statsskick då inte ens kommer attdiskuteras, men det anser vi vore beklagligt.

Förra åretkunde Carl Gustaf Bernadotte fira att han hade innehaft Sveriges högstaoffentliga ämbete i 40 år. Sverige är ett av världens mest demokratiska länder,men att statschefen tillsätts enbart utifrån blodsbörd och behåller sinposition hela livet rimmar mycket illa med de värderingar om demokrati ochjämlikhet som annars genomsyrar det svenska samhället. Monarkin är inte ettstatsskick för Sverige i tiden, utan en otidsenlig kvarleva från ett Sverigeutan demokrati. Miljöpartiet håller naturligtvis med oss om detta, men måste gåfrån ord till handling.

Vi villdärför föreslå Miljöpartiets kongress att fastställa ett krav om att partietefter valet i höst enbart stödjer eller ingår i en regering som tillsätter en statligutredning om införandet av republik. Vi kan endast utgå från att partiet tardenna demokratifråga på största allvar, inte minst med tanke på att den förrakongressen skärpte kravet på förändrat statsskick.

Den senastestora grundlagsutredningen, som hade till uppgift att göra en samlad översyn avden svenska regeringsformen, tillsattes av den socialdemokratiska regeringenmed Göran Persson som statsminister år 2004. Den parlamentariskt sammansattakommittén lämnade sin slutrapport i december 2008, och utredningen låg tillgrund för grundlagsreformen 2010.

Vad många intekänner till är att även om kommittén fick ett stort spelrum att behandla frågorrörande att fördjupa det svenska folkstyret så hade de samtidigt fått dentydliga begränsningen att Sverige skulle förbli en monarki. De tilläts alltsåinte ens diskutera frågan om grunderna för statsskicket. Detta visar attSocialdemokraterna, som också har republikkravet inskrivet i sitt partiprogram,sviker genom att inte engagera sig för ett fördjupat demokratiskt statsskick. Republikär en viktig fråga om demokratisk anständighet. Att hänvisa till den så kalladeTorekovskompromissen från 1971 där monarkin behölls med begränsad politisk maktär likaså oanständigt, precis som Socialdemokraternas svekfullhet att intedriva frågan om republik trots att kravet finns i deras partiprogram.

I eventuella regeringsförhandlingar efter valet bör Miljöpartietdärför ställa ett tydligt krav om en ny grundlagsutredning, som denna gång enbartkan handla om att Sverige ska bli en republik. Olof Palme intygade på den socialdemokratiskapartikongressen 1972 att monarkin i och med den nya regeringsformen skullekunna avskaffas med ett penndrag. Det var visserligen en liten överdrift, menSocialdemokraterna fullföljde aldrig tanken. Därför önskar vi nu att Miljöpartiettar pennan och slutför processen. Miljöpartiet bör kräva en utredning som gällerövergång till republik om andra partier önskar partiet som en del av ettkommande regeringsunderlag. Det gäller en viktig demokratisk fråga.

JennyGrenander, styrelseledamot
MagnusSimonsson, generalsekreterare
Republikanskaföreningen

Ska vi avskaffa monarkin?