Skolverket: Onsdagens protester är missriktade

- 03/06/2014, 14:50
Jonas Nordström, chefsjurist Skolverket

Jonas Nordström, chefsjurist Skolverket

Anette Andersson-Skolverket har rätt att nyttja bilden fritt i egen verksamhet. / Fotograf Anette Andersson

"Det är inget Skolverket kan ändra på. Därför blir protesterna mot Skolverket missriktade", skriver Jonas Nordström, chefsjurist Skolverket.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

De som nu uppmanar till protester mot Skolverket harmissuppfattat vad Skolverket säger och vilket samhällsuppdrag vi har. Udden ärriktad mot Skolverket men kritiken missar målet. Det är riksdagen som beslutat omden grundlag som styr partibesök i skolan. Skolverket har inte tolkat lagen utan endast informerat om innehållet iden och hur den tolkats av JO, JK och Högsta Förvaltningsdomstolen. Desom står bakom protesterna ställer en fråga till Skolverket: ska nazisterna fåsprida sin hatiska propaganda på bekostnad av vår trygghet? Svaret är nej.

Ingen ska få spridahatpropanda i skolan. Skolans värdegrund är central och ska värnas. Det ärrektorn som beslutar vilka politika partier som ska släppas in i skolan och formernaför besöken. Varken Skolverket eller någon annan kan bestämma det över rektornshuvud. Om rektorn ändå beslutar att släppa in ett antidemokratiskt parti så gällersamma lagar i skolan som i övriga samhället. Det betyder att det är likabrottsligt att hetsa mot folkgrupp i skolan som någon annanstans. Om enpartiföreträdare uttalar sig kränkande, i strid med skolans värdegrund ellergör sig skyldig till hets mot folkgrupp är skolledningen skyldig att ingripa.Det kan handla om att avbryta och avvisa partiföreträdare från skolan.Eventuellt kan man behöva tillkalla polis. Skolan ska stå upp för allas lika värde och ingen ska behöva bli kränkt iskolan. Det är alltså en grundläggande rättighet för elever att kännasig trygga och det är rektorns ansvar att upprätthålla ordningen i skolan.

De som uppmanar till protester mot Skolverket lyfter framett inlägg från Skolverket på Twitter. Inlägget blev fel och vi bad snabbt omursäkt. Skolverket tycker inte att vissa elevers mänskliga rättigheter ska ifrågasättasi debatt i skolan. Men det är rektorn som avgör hur eventuella besök frånpartier ska utformas och det är inget Skolverket kan lägga sig i.

När rektorn ska fatta beslut om partiers besök har rektorn,precis som alla andra i vårt samhälle, lagar och regler att förhålla sig. Påuppdrag av regeringen tog vi därför fram ett informationsmaterial inför valet2010. Syftet var att tydliggöra rättsläget och hjälpa rektorerna i det svårabeslutet om vilka partier som ska tas emot i skolan. Materialet har också tagits upp iRiksdagens Utbildningsutskott som betonade att det är viktigt att det spridstill skolorna. Riksdagen ställde sig sedan bakomUtbildningsutskottets uttalande.  

Det hävdas att Skolverket tolkat lagstiftningen fel men det stämmer inte.Skolverket har inte och ska heller inte tolka grundlagen. Det är Justitieombudsmannen(JO), Justitiekanslern (JK) och Högsta Förvaltningsdomstolen som har detsamhällsuppdraget. Det Skolverket har gjort är att informera om deras tolkning.Och beskedet från dem är glasklart.

JO:s och JK:s tolkning av grundlagen innebär att skolanmåste behandla alla partier lika enligt den så kallade objektivitetsprincipen.Väljer skolan att tacka ja till besök från politiska partier så kan man inormalfallet inte utestänga något parti och det går aldrig att utestänga ett parti enbart på grundav dess åsikter. Detta är alltså inget som Skolverket hittat på utan något somslås fast av de som har uppdraget att tolka grundlagen. I den pågående debattenhar JK också bekräftat att det är så de tolkar lagen.

Detta innebär inte att det är fritt fram för politiska partier att fåbesöka skolor.

Vid ett flertal tillfällen den senaste tiden har detuppstått oordning och bråk i samband med att partier besökt skolor. Justordningsproblem kan vara ett skäl för rektorn att neka ett parti att få kommatill skolan.

JO har i ett flertalbeslut slagit fast att det finns en möjlighet att utestänga ett enskilt partiom rektorn på goda grunder kan hävda att just det partiets besök kommer ledatill ordningsproblem. JO säger att det ska finnas ”klart påvisbara” ordningsskäl.Detta innebär att det är upp till rektorn att i varje enskilt fall avgöra vadsom eventuellt kan vara klart påvisbara ordningsskäl.

Rektorn kan också välja att utestänga alla politiskapartier. Då behandlar skolan alla partier lika och uppfyller på så sättobjektivitetsprincipen.

Detta är vad grundlagen innebär och lagar beslutas sombekant av våra folkvalda politiker i riksdagen. Det är inget Skolverket kanändra på. Därför blir protesterna mot Skolverket missriktade. Flerariksdagspartier har nu sagt att man vill se över lagar och regler för politiskapartiers besök skolan. Det är ett välkommet besked.

Jonas Nordström, chefsjurist Skolverket

Är protesterna missriktade?