Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

IOGT-NTO: "Vi måste prata om svensk pengaspelspolitik"

1 av 1

Debatt | 10/06/2014 13:59

"Hur ser Sveriges partier och svenska spelpolitiker på en framtida spelpolitik?", undrar Anna Carlstedt, förbundsordförande IOGT-NTO.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Civilsamhällets ställning är starkt. ISverige verkar runt 200 000 ideella organisationer. I dessa samlas medlemmar avolika anledningar för att bedriva den verksamhet som de själva vill. Ett stortoch livskraftigt civilsamhälle kräver en frihet och självständighet i attutveckla sin verksamhet och att ekonomisera sin idé. Den självständighetenanser vi nu är hotad.

Svenskspelpolitik har genom åren varit tydlig. Det är två sorters aktörer som enligtlag kan bedriva lotteriverksamhet – staten och ideella folkrörelser. Vi har enreglerad spelmarknad för att vi vill värna folkhälsan samtidigt som den gerförutsättningar för det breda och viktiga arbetet som civilsamhället bedriver.Vi är oroade över den utveckling som nu sker inom spelpolitiken och menar attcivilsamhällets röst måste finnas med i pågående och framtida diskussionerkring den svenska spellagstiftningen.

Engagemanget ochorganiseringsgraden är stor i Sverige. Av befolkningen över 16 år är 79 procentmedlemmar i minst en förening. Ofta många fler. I snitt lägger vi 4 timmarideell tid i veckan, vilket i sig motsvarar ca 400 000 årsarbetskrafter.Tillsammans sysselsätter sektorn dessutom 142 000 personer.

Målet förregeringens politik för civilsamhället är att ”villkoren för civilsamhället somen central del av demokratin ska förbättras”. Två principer som anses viktiga iarbetet är principen om självständighet och oberoende samt principen omlångsiktighet. För ett starkt och självständigt civilsamhälle behövs justlångsiktiga finansieringsmöjligheter.

Att bedrivalotterier och på det sättet skapa möjligheter till självfinansiering har variten av kärnpunkterna i utvecklingen av det svenska civilsamhället. Men ska detfortsätta måste det finnas en stabilitet och en dialog mellan beslutsfattarnainom politiken och den ideella sektorns aktörer. Civilsamhällespolitikensvackra ord om ”självständighet och oberoende” samt ”långsiktighet” riskerar attbli just ord om inte en framtida spelpolitik säkerställer ideellaorganisationers särställning.

Spellagstiftningenoch inverkan på den ideella sektorn har berörts i flera av utredningarna kringspelmarknaden. Trots det känner många av oss en stor osäkerhet kring framtidenpå spelmarknaden och förändringar på den påverkar ofrånkomligt civilsamhället.Ingen utredning har kunnat visa en tydlig konsekvensanalys förorganisationerna. Få partier kan också svara på hur deras tänkta spelpolitikskulle påverka svenskt föreningsliv.

Vi ser att viideella aktörer som bedriver lotteriverksamhet på egen hand tar stort ansvarnär det gäller utveckling av spel, marknadsföring och spelansvar i stort. Vi ärpå många sätt bättre aktörer att bedriva spel än de utländska kommersiellaaktörer som många av våra partier vill legalisera via ett licenssystem.

Vi vill därförlyfta tanken om att en svensk spelpolitik framöver kan vila på två ben; iförsta hand vikten av spelansvar och att begränsa spelmarknaden för att minskaspelberoende och andra negativa konsekvenser. I andra hand – vikten av ettstarkt och oberoende civilsamhälle.

Hur ser Sveriges partier och svenskaspelpolitiker på att en framtida spelpolitik står på de två benen?

Anna Carlstedt
förbundsordförande, IOGT-NTO
vars Miljonlotteriet möjliggör vårt arbete för en nyktrare och mer demokratiskvärld 

Bör vi släppa spel om pengar fritt?