Tisdag 28 Sep
Stockholm

MP: "HBTQ-personer ska inte behöva leva med psykisk ohälsa"

Gunvor G Ericson och Petter Forkstam, Miljöpartiet
Gunvor G Ericson och Petter Forkstam, Miljöpartiet. Foto: Privat

"Vi går till val på att driva en politik som främjar och minskar skillnaderna i hälsa", skriver Gunvor G Ericson och Petter Forkstam från Miljöpartiet.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Skillnaderna i hälsa är stora i Sverige, var du bor avgörnär du dör. Det finns en hälsoklyfta mellan rika och fattiga områden i Sverigesom syns i medellivslängd. Växande ekonomiska och sociala skillnader, otrygghet,dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan.

Under StockholmPride blir vi påminda om att i de levnadsundersökningar om HBTQ-personer visasbland annat att HBTQ-personer som grupp har en sämre psykisk hälsa än övrigabefolkningen, även om majoriteten har god hälsa. I Sverige ansvarar kommuneroch landsting för att genomföra åtgärder för att främja befolkningensfolkhälsa.

Ett problem ärdock att väldigt få kommuner och landsting jobbar systematiskt med ohälsanbland befolkningen, inklusive HBTQ-gruppen. Det finns inte heller nationellaverktyg som säkerställer kommuners och landstings ansvar för att främjafolkhälsan.

Under alliansregeringens tid har klyftorna ökat samtidigtsom folkhälsoarbetet tunnats ut. De få ord som sägs från alliansen om folkhälsahandlar om enskilda individers livsstil i stället för om strategiskt arbete somförbättrar människors livsvillkor och förutsättningar för hälsa. Sjukvården kangöra mycket men de kan inte lösa den ökande ojämlikheten i hälsa eller motverkafattigdom, kemikalier i matförpackningar eller ökad bostadssegregation.

Det behövs politiska ambitioner för att få befolkningenshälsa bli bättre och mer jämlik. Finns det säkra cykelvägar mellan skolan ochbostadsområdet är det fler som cyklar än skjutsar sina barn med bil. Finns detstöd i skolan så att fler går ut med goda kunskaper påverkar det hälsan.

Miljöpartiet vill modernisera folkhälsopolitiken i Sverige.Vi föreslår att det tillsätts en nationell Folkhälsokommission som kan läggagrunden för en moderniserad folkhälsopolitik och ta fram förslag på enfolkhälsolag, något som Sverige saknar till skillnad från de andra nordiskaländerna. Kommuners och landstings ansvar behöver tydliggöras i relation tillen Folkhälsomyndighet som har enaktiv roll i att främja, utvärdera och skapa metoder för en bättre folkhälsa, isynnerhet bland de grupper som mår sämst.

Vi vill driva en ny modern folkhälsopolitik där livsvillkorsom fördelningspolitik och rätt till bostad är självklara utgångspunkter. I ettjämlikt samhälle har alla människor förutsättningar till god hälsa,livskvalitet och tillgång till vård av hög kvalitet vid sjukdom. I dag präglasvården alltför ofta av splittrade insatser som bara bemöter symptom, inteorsaker. Vi vill se en politik som bygger på en helhetssyn på människan och detsom främjar hälsa. Varje insats vi gör som minskar ohälsan sparar pengar som vikan använda för att bygga ut en bra vård.

Vi går till val på att driva en politik som främjar ochminskar skillnaderna i hälsa. Och vi vill skärpa det strategiska arbetet förett socialt hållbart samhälle genom att införa en folkhälsolag. Styrningen avsjukvården ska gynna långsiktig hälsa och ersättningssystemen ska därför sesöver. Vi vill bland annat förbjuda transfetter i mat, minska de skadliga partiklarnai stadsluften och att det avsätts resurser för normkritiskt bemötande inomvård, skola och omsorg så att ingen blir bemött på ett kränkande sätt.

Folkhälsoarbetet synliggör politiska prioriteringar. FörMiljöpartiet är folkhälsa en valfråga.

Gunvor G Ericson (MP), folkhälsopolitisk talesperson
Petter Forkstam (MP), sammankallande för Grönt HBTQ-nätverkoch riksdagskandidat för Skåne läns södra och Malmö

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela