Torsdag 11 Aug
Stockholm

"Ge unga plats att förändra världen!"

"Unga som grupp har mindre makt och resurser än andra, men det innebär inte att vår generation är kraftlös eller utan potential – tvärtom!", skriver tre debattörer som på olika sätt representerar unga.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Världenstår i dag inför ett skifte. Millenniemålen går mot sitt slut ochen ny utvecklingsagenda, post 2015, förhandlas fram inomFN-systemet. Det handlar om att forma vår gemensamma framtid ochgöra vår värld mer hållbar.

I dagär det FN:s ungdomsdag, en viktig dag eftersom unga utgör hälftenav världens befolkning. Unga människor skapar samhällsförändringpå många platser runtom i världen, men behöver tas på allvar!När framtidens utvecklingsmål beslutas är det avgörande att ungaoch ungdomsorganisationer inkluderas och mobiliseras, både genomtydliga mål för ungas utveckling och vägar för att bidra tillutveckling.

Investeringi utbildning är nyckeln till utveckling och att utrota fattigdom.Att gå i skolan är starten till självständigt liv med god hälsa,inkomst och möjlighet att påverka sin omgivning. Men utbildning ärockså en mänsklig rättighet. Trots det var det 57 miljoner barnsom inte började grundskolan år 2011.

Utbildningmåste vara tillgänglig för alla och uppnå god kvalitet. Detställer krav på en jämställd skola där alla kan förverkliga sinpotential, och en skolmiljö fri från diskriminering.Hållbarhetsfrågor bör inkluderas, och flickor måste få lära sigom sina sexuella och reproduktiva rättigheter, så att de kanslutföra sin utbildning. Det finns fortfarande alldeles för mycketojämlikhet i vår värld, som förhindrar tjejer och unga kvinnorsmöjligheter att styra sina liv.

Tidigaäktenskap och tonårsgraviditeter gör att många flickor aldrigbörjar skolan eller tvingas sluta i förtid. FN:s befolkningsfondUNFPA uppskattar att 67 miljoner flickor i världen tvingas gifta siginnan de fyllt 18 år, och många tonårsgraviditeter sker inom dessaäktenskap. Den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och19 år är just mödradödlighet.

Våldberör både unga som offer och förövare. Maktlöshet ochutanförskap skapar en grogrund för i nära relationer och politisktmotiverat våld. Vi har sett otaliga tecken på det iungdomsarbetslöshetens kölvatten de senaste åren.

Föreningslivetär en nyckel i strävan efter ett jämställt samhälle fritt frånvåld – genom att unga i sina organisationer utbildar sig, stärkervarandra och pratar med andra unga om deras rättigheter, och hur dekan påverka samhället, kan vi skapa en positiv spiral. Vi kan skapaett samhälle där unga känner makt och bygger sitt liv utifrån sinvilja.

Ungasom grupp har mindre makt och resurser än andra, men det innebärinte att vår generation är kraftlös eller utan potential –tvärtom! Om unga tas på allvar som aktörer för utveckling och gesplats att påverka utvecklingsprocessen kommer världen bli en bättreplats. Missa inte chansen att få en verkligt långsiktigutvecklingsagenda!

FelixKönig, 
ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
JoannaBlossner,
Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s generalförsamling
PaulinaNybratt Sandin,
Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s högnivåforumför hållbar utveckling

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.