Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Miljöpartiet: ”Nu är hög tid att klimatsäkra Stockholmsregionen”

Annica Hjerling, Mats Pertoft och Tomas Eriksson från Miljöpartiet i Stockholm

Annica Hjerling, Mats Pertoft och Tomas Eriksson från Miljöpartiet i Stockholm

Debatt | 17/08/2014 18:48

"Att i dagens läge med snabbt eskalerande extremvädersituationer inte prioritera samhällsskydd och –beredskap är helt enkelt oansvarigt.", skriver tre representanter för Miljöpartiet i Stockholm.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Underde senaste veckorna har extremvädrets konsekvenser fått ett ansiktei Sverige. Extremväder är det nya ordet på allas läppar. Denstörsta skogsbranden i Sverige under modern tid i Västmanland,tillsammans med värmeböljor följda av häftiga åskoväder ochstörtregn, har pekat på hur sårbart vårt samhälle är närnaturens krafter släpps lösa. 

Extremaväder är en av de tydligaste konsekvenserna avklimatförändringarna. Konsekvenserna av detta kan än så längeinte helt överblickas, men både för oss som bor iStockholmsregionen och för samhället i stort betyder det att vimåste tänka om. Vår värld håller på att förändras och vimåste vara medvetna om att detta inte är slutet utan snarare börjanav en process som vi måste förbereda och skydda oss mot och vårtsamhälle inför. Extrema väder med bränder, översvämningar ochras som följd riskerar att slå ut viktig infrastruktur så somallmänna transporter, avloppssystem och elektronisk kommunikation.

Islutet av juni kom länsstyrelsens rapport "Ett robust samhälle"som pekar ut riktningen för ett klimatanpassningsarbete i Stockholmslän. Att rapporten behövs visas tydligt av de inventeringar avkommunernas arbete som genomfördes i september förra året. Mindreän hälften av kommunerna i länet har hittills tagit frågan påallvar och tagit fram klimat och sårbarhetsanalyser, endast ettfåtal kommuner har gjort en plan för hur klimatanpassningsarbetetska genomföras.

Enav de mest påtagliga riskerna i Stockholms län är risken föröversvämningar. Som en effekt av väntade ökade vattenmängdergenom mer regn och hastigare snösmältning räknar samtliga kommunerrunt Mälaren idag med stigande vattennivåer. Samtidigt finns det ialla kommuner i länet ett hårt tryck på att bygga bostäder istrandnära lägen. Att bygga allt för nära stränder skapar bådeproblem utifrån ökade risker med översvämmade källare men ävenutifrån att naturens egen förmåga att hantera översvämningarminskar. Riskerna för ras i samband med ökade regnmängder är ävendet högst påtaglig.

Klimatförändringarnariskerar även att påverka vattenkvalitén i våra vattendrag. Vidextrema regnmängder klarar inte dagens reningsverk att hanteravattenflödena utan tvingas i så fall till att leda orenat vattenförbi reningsverken vilket i sin tur i värsta fall kan leda tillföroreningar i dricksvattentäkter.

Miljöpartietvill därför snabba på arbetet med att klimatsäkraStockholmsregionen. Från nationell nivå föreslår vi därför attMyndigheten för samhällsbyggnad och Beredskap (MSB) ska få etttydligt huvudansvar för klimatanpassningsarbetet. Tillsammans medandra myndigheter, länsstyrelserna, kommuner och landsting ska MSBarbeta fram underlag och planer samt medfinansiera åtgärder föratt motverka bränder, översvämningar och andra naturkatastrofer.Konkret handlar det om att hjälpa till med att bygga ominfrastruktur, förstärkning av kapaciteten i räddningstjänsten iform av exempelvis flygplan för brandsläckning eller åtgärder föratt säkra elnätet mot väderkatastrofer.

Viföreslår också två olika statliga satsningar för att klimatsäkraSverige. Dels en kraftig ökning av stödet till lokalklimatanpassning till 350 miljoner per år och dels en särskild pottför stora projekt som exempelvis klimatsäkringen av Mälaren.Totalt uppgår potten på 750 miljoner om året kommande tre åren.

Påregional nivå vill vi ta fram en karta för områden med störstöversvämningsrisker vid skyfall eller höga vattenflöden. Vibehöver även fastställa en lägsta nivå för höjdskillnadenmellan strandkant och byggnation runt hela Mälaren och längskusten. Vi vill även att landstingen runt om Mälaren gemensamtskapar en investeringsfond som kan stötta kommuner i att genomföraklimatanpassningsåtgärder med fokus på att skydda vårt gemensammavatten.

Ide fall när krisen ändå är här, som exempelvis vid den storaskogsbranden i Tyresta nationalpark 1999, krävs det även beredskapför snabba insatser. Vi vill därför att hemvärnet får ökaderesurser för att kunna sättas in som stöd vid nationella krisersom exempelvis skogsbränder.

Atti dagens läge med snabbt eskalerande extremvädersituationer inteprioritera samhällsskydd och –beredskap är helt enkeltoansvarigt. Vi har från Miljöpartiets sida sedan länge krävtdenna framförhållning för allas bästa, men inte minstLänsstyrelsens genomgång av kommunernas bristande beredskap visaratt det krävs ett helhetsgrepp från såväl statlig som regionalnivå. Denna beredskap har vi hittills saknat. Nu har inte längretid att vänta. Miljöpartiet lovar att stärka samhällsberedskapeninför extremväder om vi vinner höstens val.

TomasEriksson, gruppledare (MP) Stockholms läns landsting
AnnicaHjerling, riksdagskandidat (MP) Stockholms Län
MatsPertoft, riksdagsledamot (MP) Stockholms Län

Håller du med?