Stockholm

Atilla Yoldas: "8 bevis på att SD är rasister"

Atilla Yoldas
Atilla Yoldas. Foto: Copyright 2014. All rights reserved.

"Källan till påståendet på Rossana Dinamarcas ”SD = Rasister”-T-shirt är inget mindre än Sverigedemokraternas principprogram", skriver Atilla Yoldas, skribent på Inte Rasist, Men…


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Att tala klarspråk är en egenskap som i dagens debattklimat blivit relativt populärt. Förmågan att kunna tala klarspråk är en egenskap jag djupt respekterar, förutsatt att klarspråket bygger på hållbara argument. När riksdagsledamoten Rossana Dinamarca för ungefär en vecka sedan bar en viss tröja under talmansvalet brast, i sedvanlig ordning, helvetet löst. ”SD = Rasister” var bevisligen inte särskilt populärt att ha som tryck på sin tröja.

”Vänsterextremist”, ”propaganda” och ”odemokratiskt” blev noggrant valda ord för att beskriva Dinamarcas val av kläder. Faktum är, däremot, att Rossanas t-shirt inte enbart talar klarspråk; budskapet är väletablerat och står på en solid grund av fakta och argument. Källan till påståendet är inget mindre än Sverigedemokraternas principprogram. Principprogrammet citeras tyvärr inte tillräckligt i debatten om hur partiet erhåller en rasistisk människosyn. Det ska vi ändra på, här och nu. Denna artikel utgår från två premisser som konstateras i principprogrammet. Premiss nummer ett avfärdas lätt som tomma ord och lögner:

“Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer.”

Partiets politik är “ickerasistisk”, för att partiet inte talar “i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet”, enligt detta stycke. Såhär långt tror jag de allra flesta håller med om att jag inte gjort en grov misstolkning. Vi sparar detta stycke mentalt. Premiss nummer två:

“Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system. [...] De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer.”

Det är i kulturbegreppet SD väljer att gömma den största delen av sin människosyn. I detta stycke förklaras, klart och tydligt, att människors värderingar och moraliska uppfattning ofelbart är som den är på grund av deras kultur. Texten förklarar även att unika och olika identiteter hos vissa folkgrupper är inlärda och bestämda genom deras kultur. På detta vis kan en till exempel skylla vissa företeelser hos vissa folkgrupper på hela deras kultur (“levnadssättet som förenar en viss grupp av människor”) och därigenom på människorna själva. Nu kör vi igång.

1.  ”Vissa kulturer är bättre”

“Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen. Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem.”

Nu har SD konstaterat att det finns kulturer (“levnadssättet som förenar en viss grupp av människor”) som är sämre än vår och pekat ut dessa som problemet. Dessa viktiga samhälleliga företeelser beror alltså på vilken viss grupp av människor som befinner sig på platsen i fråga, enligt partiet. Med facit i hand läser vi att vissa grupper av människor är bättre än andra, vilket spontant inte känns särskilt trevligt att påstå.

2.  Invandrare ska inte bevara sin identitet

“Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in.”

Vad tänker du som läsare när du ser detta? Bli svensk, enligt våra bestämmelser, eller dra. Om du, som invandrare, planerar att bevara någorlunda av din kulturella identitet är du inte svensk. Detta får djupare stöd i nästa stycke.

3.  Orimliga krav för svenskhet

“Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

En skulle kunna beskriva detta som att “det finns krav för att vara svensk”, men det är inte helt sant. Låter “assimilerad till den svenska nationen” som andra ord för “svensk”? Nej, det är någonting annat, någonting vid sidan av svenskhet. Räcker det inte med medborgarskap för att få kalla sig svensk?

4.  Medborgarskap och svenskhet skiljs åt

“Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen”

Svar nej. Trots den enorma problematiken och oförmågan från SD:s sida att definiera vad svenskhet är för någonting envisas partiet med att medborgarskap inte har någonting med tillhörighet till Sverige att göra. Även om du, liksom jag, är född och uppvuxen här är ditt pass bara en bit papper.

5.  Rasbiologi och ”nedärvd essens”

“Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Detta är det enskilt vidrigaste stycket i SD:s principprogram. Notera hur de skriver om att “det biologiska arvet” har en stor betydelse för individen. Och att det finns en nedärvd essens hos människor som man inte kan hindra eller hejda utan konsekvenser. SD skriver, på fullaste allvar, snarlik rasbiologi som de sedan klumpar ihop till grupper av människor. Vissa egenskaper som en fått via denna “nedärvda essens” är unika för vissa folkgrupper, konstaterar de. Kommer ni ihåg stycket som jag citerade i början av texten? Att SD är ”icke-rasistiskt” för att de inte talar i termer om ”genetisk grupptillhörighet”?

6.  Rasistisk världsbild

“Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta att den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.”

Med andra ord: om det till exempel förekommer könsstympning i vissa samhällen så menar SD att det är rimligt att anta att könsstympning är kopplat till “den mänskliga essensen” för de människor som bor i det samhället. Inte alls rasistiskt att fördöma alla i en folkgrupp för en företeelse, nejdå.

7.  Begränsa invandringen hårdare – för vissa

“Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.”

Om vi definierar rasism som att en behandlar vissa människogrupper annorlunda så har vi ju här en klockren rasistisk ideologi. Vi begränsar invandringen extra mycket från de länderna där människorna är mest olika oss, men vi är inte rasister.

8.  Begränsa invandringen ”mycket starkt” för muslimer

“Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”

Föraktet och misstänkliggörandet av muslimer är klart och tydligt formulerat. Just specifikt muslimska länder “bör vara mycket starkt begränsad”. SD vill begränsa invandringen ”i synnerhet” eller ”mycket starkt” från vissa länder, beroende på vilken folkgrupp det är fråga om.

Efter att ha läst följande citat bör vi vara enade om en sak. Sverigedemokraterna konstaterar tydligt att alla människor inte är lika mycket värda, och alla är definitivt inte lika välkomna i Sverige. Mina damer och herrar, här har ni Sverigedemokraternas rasism.

Atilla Yoldas,
Skribent på Inte Rasist, Men…

Håller du med Atilla Yoldas?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.