Onsdag 30 Nov
Stockholm

"Nej, inte ens Marcus Birro förtjänar att bli mordhotad"

Per Pettersson
Per Pettersson. Foto: Jesper Ahlin

Per Pettersson: "Våld och hot om våld är aldrig okej som politisk metod och det är lika illa oavsett vem det är som får motta hoten."

Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

MarcusBirro och jag hållersällanmed varandra om någonting.I mina ögonhar han en hel del urflippade åsikter,han har väldigtdåligfingertoppskänslanärdet gällerhur han ska uttrycka sig utan att trampa alldeles förmångamänniskorpå tårnaoch han ståri sina åsikterlångtifrånmig som liberal. Det ärinte så underligtatt han fårdrev mot sig närhan uttrycker väldigtkontroversiella åsikterpå litemindre genomtänktasätt.

Stegetfråndrev till dödshotärdock längreände flesta vill påskinaoch det är,som nästanvarje debattörsom lagt sig i den härfråganpåpekat,aldrig okej att hota någontill livet förhens åsikter,oavsett vad dessa åsikterär.

Med detsagt, blir jag beklämdnärjag läserreaktionerna på Birrosavsked, eller kanske paus, frånbloggen och offentligheten pånätet.

MioCederlund skriver att Birro har ett val: han kan sluta användasin åsikts-och yttrandefrihet, såslipper han problem –och dessutom ska han inte klaga,förandra som kämparförriktiga saker, riktigaproblem och riktigarättigheterfårutstå minstlika mycket dödshot.Fredrik Johansson skriver att människorborde visa lika stort, eller helst större,engagemang förde antirasister som utsättsfördödshotsom de görförBirro.

Jag vetatt jag ibland ses som fundamentalist närdet kommer till yttrande- och åsiktsfrihet,då jagtycker att alla har rättatt tycka och sägavad de vill – mengivetvis inte en rättatt sen stå oemotsagda,andra har lika stor rättatt tycka och sägaatt du har fel. Ävenom jag ogillar etiketter, har jag inget störreproblem med just den här.Jag tycker nämligeninte att det ärett acceptabelt rådtill någonatt hen ska sluta tycka och sägasaker föratt slippa förtryck,dödshoteller liknande.

MarcusBirro har lika stor rättatt slippa dödshotförsina – imina ögonkorkade – åsiktersskull, som den som uttrycker åsiktersom stårmig nära.

Jag ärsjälvengagerad i kampen mot rasism och förmänskligarättigheteroch speciellt hbtq-rättigheter.Jag ärhumanist och stårdärmedpå enav de förstaraderna på barrikadernanärdet gälleratt sägaemot mångaav de saker Birro sägereller skriver. Det skulle dock aldrig falla mig in att hävdaatt det inte ärlika illa närhan blir hotad till livet som nären av mina åsiktsfränderblir det.

Våldoch hot om våldäraldrig okej som politisk metod och det ärlika illa oavsett vem det ärsom fårmotta hoten.

Jag haringa problem med att alla som fårmotta dödshotdagligen – ochjag kännerett gäng,inklusive Ulrika Westerlund som Mio nämner– fårchansen att lyfta detta problem tack vare att Birros situation sattdet på agendan.Det vore dock bra om vi kunde göradet utan att relativisera de dödshotsom andra fårta emot.

PerPettersson,
Chefredaktör, Frihetssmedjan.se 

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.