Tisdag 25 Jan
Stockholm

Elev: "Skolan måste handla om mer än bara betygen"

August Schelin: "Ge oss chansen att visa att vi kan, att vi vill lära oss, och visa en mer nyanserad sida av oss själva där betygen bara är en av många"

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

August Schelin är ordförande på sin skola. Här skriver han att det bakomliggande problemet till varför Sveriges elevers resultat dalar i internationella mätningar är på bristfällig motivation i skolan.

Sveriges skolresultat dalar i internationella jämförelser. Som sistaårselev och ordförande för min elevkår vill jag nu ta ton och ge mina egna åsikter i frågan. Betyg används på fel sätt och motivation är nyckeln till lärande.

Jag tog nyligen del av en studie som genomförts av bland annat av professorer vid MIT, Carnegie Mellon och University of Chicago. Studien gick ut på att lösa olika uppgifter som till exempel korsord där de som lyckades bäst fick en belöning i form av pengar. I studien visade det sig att ju större summa pengar belöningen bestod av, desto sämre presterade försökspersonerna och man konstaterade att pengar är ett dåligt sätt att motivera människor. Vad som istället visade sig var att det som driver folk till högre prestationer är att få arbeta självständigt, möjlighet till utveckling samt ett högre syfte. Dessa tre enkla koncept är synnerligen motiverande och gör också att vi drivs att lära oss nya saker. Jag ser likheter mellan experimentet och dagens skolsituation, där betyg är motsvarigheten till pengar.

Betyg är ett bra sätt att objektivt bedöma kunskap men fungerar dåligt som morot för elever. Av studien ovan att döma borde möjligheten att uppnå ett högre betyg på en uppgift skapa en press som leder till sämre resultat. Om ens framtid hänger på att man inte har fel i skolan så blir man rädd för att ha fel, rädd för att misslyckas. Jag säger inte att vi ska avskaffa betyg, inte heller objektiva, standardiserade test, men jag tycker det är hög tid att vi kompletterar detta enfaldiga mått med någonting mer ”nyanserat” för att citera betygskriterierna. Konceptet med rätt och fel inskränker oss till en mycket liten värld och det är någonting som i slutändan begränsar vår kreativa förmåga, det som gjort Sverige så oerhört slagkraftigt internationellt sett.

Geoss möjlighetenatt få hafel utan att bli bestraffade fördet. Komplettera betygens objektivitet med uppgifter därvi fårbestämmasjälvavad som ska görasoch utvärderaarbetet utan att sättabetyg påuppgiften.Vi behöverfåen chans att prövaoss fram, utforska vad som händerom man läggerihop A och B, uppgifter därrättoch fel inte har en central roll. Det finns otaliga exempel påmänniskorvars liv har gåttut på attprövasig fram, misslyckas, försökaigen föratt slutligen skapa någontingenastående.Vi måstebörjabelöna”effort”,ansträngning.Jobba mer med personlig utveckling utifrånindividens behov och komplettera det med betyg därkunskapsnivånbedömsutifrånbetygsmatriser påförutbestämdauppgifter.

Vidaretror jag att vårmotivationen skulle gåitaket om vi tillämpadesystem därelever ges möjlighetatt väljaspecifika kurser iställetför”linjer”.Den tidigare nämndastudien åskådliggörmycket tydligt att autonomi och syfte ärviktiga komponenter förmotivationen. Ges störremöjlighettill självstyreså skulleengagemang och motivation i skolan ökadramatiskt. Detta ger ett klart och tydligt syfte med varje specifikkurs och tar effektivt bort den extra arbetsbördasom tillkommer med ämnensom vi varken ärintresserade eller kännerbehov av.

Summanav vårskolgångmåstehandla om mer änrättoch fel och en siffra påettpapper. Ge oss chansen att visa en nyanserad sida av oss självadärbetygen bara ären av många.Fårvi chansen att visa upp oss påvåravillkor såkommervi att göradet, då kommermotivationen av sig själv.

/AugustSchelin

AugustSchelin,
Elevkårsordförande

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela