- Foto: CC BY-SA 3.0

Studentförbunden: "Även studenter behöver trygghet"

"Vi har bevakat utredningen i fem år för att bristerna i studenternas sjukförsäkring ska rättas till. Vi vet också att det finns en bred politisk enighet kring att förändringar i studenters sjukförsäkring behövs"


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Gestudenter rätt till deltidssjukskrivning. Förtydliga ansvaret förstudenters rehabilitering. Knyt socialförsäkringssystemet tillstudier, inte studiemedel. Det kräver studentrörelsen och depolitiska studentförbunden när regeringen nu ska ta hand omsocialförsäkringsutredningens slutbetänkande.

Nedräkningentill en bättre sjukförsäkring för studenter har börjat. Om envecka ska den parlamentariska socialförsäkringsutredningen levererasina förslag. Endel i uppdraget var att se över studenternas sociala skyddsnät.Medan utredningen pågått har hundratusentals studenter hunnitpasserat landets universitet och högskolor. Många av dem har ocksåblivit sjuka och därmed farit illa i dagens ihåligatrygghetssystem.

Tillexempel innebär dagens regler att studenter inte kan varasjukskrivna på deltid. Studenter tvingas därför välja mellan attstudera heltid fastän de inte mår bra eller sjukskrivas på heltidi onödan. Vissa studenter upplever att de inte har något annat valän att hoppa av sina utbildningar.

Attman inte kan kombinera sjukpenning med studiemedel försvårar ävenstudenters rehabilitering. Istället för att kunna trappa upp sinstudietakt parallellt med att man tillfrisknar måste studenter gåfrån heltidssjukskrivning till heltidsstudier över en natt. Det ären tuff omställning som många inte klarar av.  

Dessutomär många studenter helt oförsäkrade på grund av attsocialförsäkringarna är kopplade till uttag av studiemedel. Enstudent som valt att inte ta studiemedel och som blir sjuk, arbetslöseller förälder får därmed svårt att trygga sin försörjning.

Somföreträdare för studentrörelsen och de politiska studentförbundenhar vi höga förväntningar på den parlamentariskasocialförsäkringen som ska presentera sitt resultat den 2 mars. Vivill tillsammans föra fram tre krav som vi hoppas att regeringen tartill sig i det följande arbetet:

1.Ge studenter rätt till deltidssjukskrivning. Studentermåste precis som andra människor ha rätt att vara sjukskriva pådeltid.

2.Förtydliga ansvaret för studenters rehabilitering.Studenter ska rehabiliteras tillbaka till studier och få hjälp frånsina lärosäten att ta fram en plan för hur de ska ta igen missadepoäng.

3.Knyt socialförsäkringssystemet till studier.Idag måste studenter ta studiemedel för att ha kvar sinsjukpenninggrundande inkomst (SGI) och ha en grundläggande trygghetvid sjukdom. Vi anser att socialförsäkringarna ska kopplas tillstudier istället för till studiemedel så att alla studenteromfattas av trygghetssystemet. Då blir det också lättare attidentifiera och hjälpa studenter som exempelvis varit sjuka.

Påarbetsmarknaden är den vägledande principen att den som kan arbetaockså ska arbeta. Socialförsäkringssystemen är uppbyggdadärefter, så att den som förlorar sin sysselsättning, på grundav sjukdom eller arbetslöshet, snabbt ska kunna återgå tillarbete. Vi menar att samma princip borde gälla studenter. Omregeringen menar allvar med att utbildning är viktigt för samhälletså borde återgång till studier prioriteras lika högt som återgångtill arbete.

Dagensutformning av sjukförsäkringens gör istället att studentersjukskrivs i onödigt hög grad och onödigt länge. Studenternahindras från att prestera efter sin fulla förmåga och deras examenförsenas i onödan. I värsta fall tvingas de avbryta studiernahelt. Detta är ett stort slöseri med samhällets gemensammaresurser. En reformering av studenternas trygghetssystem skulledärmed föra med sig stora vinster, så väl för samhället som förstudenterna. Att stärka återgången till studier främjargenomströmningen och bidrar på så sätt till ett längrearbetsliv.

Efterden 2 mars blir det, oavsett utredningens utgång, regeringens ansvaratt se till att de nödvändiga förändringarna genomförs.Statsminister Stefan Löfven lyfte redan i sin regeringsförklaringatt studenternas skydd vid sjukdom ska stärkas. Ävensocialförsäkringsminister Annika Strandhäll har intygat att honvill göra öka studenternas trygghet. Nu är det upp till bevis.

Vihar bevakat utredningen i fem år för att bristerna i studenternassjukförsäkring ska rättas till. Vi vet också att det finns enbred politisk enighet kring att förändringar i studenterssjukförsäkring behövs. Nu är det dags för handling. Ett ihåligttrygghetssystem ska inte längre få drabba landets studenter.

RebeckaStenkvist, ordförande Sveriges förenade studentkårer (SFS)
KristinÖster, ordförande SACO Studentråd
Talla Alkurdi, ordförandeS-studenter
AndreasBrager, ordförande Kristdemokratiska Studentförbundet
HannesHervieu, ordförande Centerstudenter
HannaHåkansson, ordförande Liberala Studenter
ElinHylander, språkrör Gröna Studenter
MårtenEspmarker, språkrör Gröna Studenter
SandraLindquist, ordförande Vänsterns Studentförbund

/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.