Lördag 8 Maj
Stockholm

"Drömmen om ett jämställt arbetsliv"

"Vi vill se att lärosäten med påtagligt god jämställdhet premieras. Lärosätena behöver tillämpa en karriärvägledning som inspirerar studenter att tänka nytt och efter studierna våga söka sig till branscher och yrken som bryter traditionellt könsbundna val"

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

ISverige tycks det finnas en stor politisk enighet om en jämställdarbetsmarknad - men enligt Statistiska centralbyrån så harlöneskillnaderna varit ungefär desamma under de senaste 20 åren.Dåman talar om rekrytering till tjänster är de flesta överens om attdessa urvalsprocesser ska grundas på erfarenheter och kompetens.Dock ser vi att rekrytering och befordran alltför ofta grundas påpremisser så som ålder, etnicitet, trosuppfattning, sexuellläggning och könsuttryck. Hur kan vi se en sådan skillnad mellanvilja och verklighet?

JusekStudent har i år valt att fokusera på jämställdhet, då vi serett stort behov av förbättring.Medanexempelvis flertalet nyutexaminerade jurister är kvinnor, återser vibara en bråkdel av dessa som delägare på de störreadvokatbyråerna. Som student är detta ingen vacker syn att mötasav, och det oroar oss. Vi vill att alla studenter med trygghet skakunna se fram emot ett arbetsliv där de respekteras och ges sammamöjlighet att utvecklas i. För att detta ska bli möjligt krävsdet en gemensam långsiktig kraftsamling.

ISverige klappar vi oss själva ofta på axeln och vältrar oss i attvi skulle vara ett av världens mest jämställda länder, så måvara fallet ur en del aspekter, men ännu är det allt för tidigtatt slappna av och luta sig tillbaka. Den pågående diskrimineringenmåste sluta ses som en tillfällighet, och istället erkännas somdet strukturella problem som det faktiskt är. Först då kan viåtgärda det och faktiskt förändra vårt samhälle till detbättre.

Vikan se hur könsnormer som vävs in i vår uppfostran och frånbarnsben präglar vårt beteende, hälsa samt vårt studie- ochyrkesval. Medan kvinnor är överrepresenterade inom mjuka yrken,exempelvis vårdsektorn, domineras hårda yrken, såsomindustrisektorn, av män. Då vi ser hur bland annat chefsegenskaperhar kommit att associeras med mer normativt manliga egenskaper, blirdet svårt att förneka de rådande könsnormernas position i dagensproblem. Könsnormerna tycks hjälpa till att bibehålla den rådandemaktstrukturen på flera sätt, och just därför krävs även ettnormkritiskt och självrannsakande arbetssätt där vi använder ossav kunskap för att skapa en hållbar jämställd arbetsmarknad.

Detär på tiden att samhället och arbetsmarknadens alla partertillskansar sig den kunskap om de könsnormer som ligger till grundför dagens diskriminering och löneklyftor. Förstdå kan vi uppnå jämställdhet på samtliga plan.

Jusekstuderandesektion vill se att lärosäten med påtagligt godjämställdhet premieras. Lärosätena behöver tillämpa enkarriärvägledning som inspirerar studenter att tänka nytt ochefter studierna våga söka sig till branscher och yrken som brytertraditionellt könsbundna val. Enligt vår mening är det på tidenatt vi uppnår jämställdhet inom akademin, på höga positioner,inom bolagsstyrelser och på arbetsmarknaden i stort; det är enrättvise- och demokratifråga.

Jusek studerandesektionsstyrelse:
Mikaela Bäckqvist
Agnes Carlsson 
Emelie Gylfe
Emma Liikanen 
Josefine Qvarfortdt
Louise Richnert 
Murat Vrana

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela