Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

S-kvinnor: "Prostitution är inte ett fritt val"

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

Minna Ridderstolpe / Minna Ridderstolpe

Debatt | 18/03/2014 10:25

"S-kvinnors utgångspunkt är att prostitution inte är ett fritt val - att påstå något sådant är att gravt förenkla verkligheten", skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

S-kvinnor har i över 100 år kämpat för kvinnans grundläggande mänskligarättigheter och rätten till sin egen kropp. Mellan 600 000 och 2 miljonerpersoner över hela världen faller varje år offer för sexuellt utnyttjande och människohandel.Detta kräver en fortsatt kraftfull politik till skydd för dem som på olika sättutnyttjas.

S-kvinnor med och drev igenom beslut om att kriminalisera sexköpare och 1999infördes sexköpslagen i Sverige. Sverige var då första land i världen somenbart kriminaliserar sexköpare. Den svenska lagstiftningen har fått stå modellför utformandet av liknande lagstiftning i flera Europeiska länder även om detfortfarande är ovanligt. Norge och Island införde 2009 lagstiftning som liknarden svenska. Frankrike och Finland har lagt fram förslag till ensexköpslagstiftning.

Sakta men säkert har tanken om att kriminalisera sexköpare spridit ringar påvattnet. 2011 antog EU en människohandelslagstiftning som åläggermedlemsstaterna att bekämpa efterfrågan av sexuella tjänster. I februari i årtogs ett historiskt beslut i Europaparlamentet, som tar tydligt ställning fören svensk modell av sexköpslagen, dvs. förbud mot köp av sexuella tjänster.Resolutionen som röstades igenom slår fast att sexhandel är ett hinder förjämställdhet.

Motståndare till den svenska sexköpslagen finns fortfarande både i Sverigeoch i Europa. De hänvisar ofta till att prostitution fortfarande är ett stortproblem i Sverige och att väldigt få grips eller fälls för sexköp och drar då slutsatsenatt sexköpslagen är onödig och tandlös.

Det finns flera anledningar till att prostitutionen i Sverige fortfarande ärutbredd och den ser annorlunda ut idag än när sexköpslagen kom till. Digitaliseringenhar skapat nya plattformar för prostitution och med det även nya offer ochförövare. Globaliseringen har också öppnat Europas gränser. Vi har friarerörlighet i Europa idag och frågan kan därför inte bara hanteras nationellt. Enförklaring till att så få grips och fälls är enligt polisen själva att desaknar resurser för den här typen av brottslighet.

De stora utmaningarna för prostitutionen i Sverige idag är alltså flera. Delshar marknaden för prostitutionen förändrats, vilket visar på hur viktigt det äratt vi har en tydlig lagstiftning att utgå från. Dels prioriteras inte gripandetav sexköpare, vilket sänder ut oroväckande signaler om att sexbrott inte är ettallvarligt brott. I en granskning som Kalla Fakta nyligen gjort likställdemånga sexköp med att åka fast för fortkörning. Men att sexbrotten fortfarandeär omfattande, betyder inte att något blir bättre av att göra sexköp lagligt. Detär en väldigt märklig slutsats.

S-kvinnors utgångspunkt är att prostitution inte är ett fritt val. Att påstånågot sådant är att gravt förenkla verkligheten. Vi måste problematisera defaktorer som leder till att en person med eller utan tvång väljer attprostituera sig. Vår utgångspunkt är att varje utsatt livssituation i sig ärtvingande. Sexköparen är alltid överordnad och utnyttjar därmed den utsattessituation.

Även Europaparlamentet konstaterar att det inte är någon lösning att låtasexköp vara lagligt. Att organisera prostitution ger inte ett ökat skydd för desom säljer sex. Tvärtom ger ökad tillgänglighet ökad efterfrågan. Det leder ocksåtill att problemen med sexuella utnyttjandet och människohandel ökar. Länderdär sexköp är lagligt, som Tyskland och Nederländerna, nämns som exempel pådetta.

S-kvinnor driver krav på förbud mot sexköp i hela EU. Regeringarna i Europamåste prioritera kampen mot sexuellt utnyttjande och människohandel. S-kvinnorvill också att den svenska sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare somköper sexuella tjänster utomlands.

Prostitution är ett av våra yttersta samhällsproblem. Prostitution i allaformer upprätthåller strukturer av över- och underordnad. Det är strukturer sommåste brytas för att nå jämställdhet.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor
 

Bör sexköp legaliseras?