Tisdag 3 Aug
Stockholm

"Utlandssvenskarna röstar sällan men kan avgöra valet"

Per Otto Hyland, Niklas Nordström och Henrik von Sydow
Per Otto Hyland, Niklas Nordström och Henrik von Sydow. Foto:

"Svenskar i utlandet behöver göra sina röster hörda och Sverige behöver utlandssvenskarnas kunskaper, erfarenheter och deltagande i vår demokrati", skriver tre representanter för Vote Sverige.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Antaletsvenskar i utlandet uppskattas nu till ca 550 000 - ett heltGöteborg - av föreningen Svenskar i Världen. Samtidigt röstadeendast 67 000 på ambassader, konsulat eller per brevröst frånutlandet i det senaste riksdagsvalet.

I valet2006 skilde det bara 119 928 röster mellan blocken. I valet2010 var allianspartierna bara 1 805 röster från att bli större änövriga partier som kom in i riksdagen. Det är tydligt att enväljargrupp på över en halv miljon röster kan ha stort inflytandepå valutgången.

Detfinns starka skäl att försöka öka valdeltagandet blandutlandssvenskar. Det viktigaste skälet är, precis som för andragrupper, att vi bör uppmuntra politiskt deltagande hos allamedborgare. Enligt en undersökning som SOM-institutet gjorde 2012flyttar dessutom två av tre utlandssvenskar tillbaks till Sverigeinom fem år, och svenskar som bott decennier utomlands har oftast enstark anknytning till Sverige genom familj, arbete och vänner.

I englobaliserad värld för ett litet exportberoende land som Sverige,är det viktigt att ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter sommänniskor som bott utomlands skaffat sig. Att värdesätta det somär bra med Sverige och samtidigt även förstå andra perspektiv ochha bra idéer för den fortsatta utvecklingen är en tillgång förSverige.

FöreningenVote Sverige har tagit fram hemsidan votesverige.se som innehållerinformation om hur man ska göra för att rösta om man borutomlands.

Den sominte fått något brevröstningsmaterial kan beställa det frånnärmsta svenska ambassad eller konsulat, eller direkt frånValmyndigheten. Vill man rösta på en ambassad eller ett konsulat såräcker det att man tar reda på när de har öppet förröstmottagning på deras hemsida och tar med sig giltigt pass ellergiltig legitimation för att få rösta om man är med i röstlängden.De flesta ambassader och konsulat kan ordna röstkort på plats förden som har tid att vänta en kort stund. Man ska dock vara ute i godtid eftersom ambassader och konsulat stänger sin röstmottagning eneller ett par veckor före valdagen den 14 september.

Försvenskar i utlandet har det aldrig varit lättare att följa vad somhänder i Sverige från utlandet än vad det är nu. Det är inte iSveriges intresse att nära en halv miljon svenskar inte bidrar tillSveriges demokrati med sin röst.

Vi kanalla bidra till att nå ut till svenskar runt om i världen. VoteSverige har förberett enkla verktyg för ändamålet. Det går att”dela” information via Facebook och re-tweeta på Twitter.Föreningar och nätverk för svenskar i utlandet runt om i världenkan sprida vår information om hur man gör för att utlandsrösta.Vi kan alla skicka e-post till släkt, vänner och bekanta utomlands.Nästan alla svenskar i Sverige känner svenskar i utlandet, därförkan i princip alla svenskar i Sverige hjälpa till.

Svenskari utlandet behöver göra sina röster hörda och Sverige behöverutlandssvenskarnas kunskaper, erfarenheter och deltagande i vårdemokrati.

PerOtto Hyland, ordförande Vote Sverige och boende i London
NiklasNordström, kommunalråd Luleå (s)
Henrikvon Sydow, riksdagsledamot Hallands län (m)

Ska du rösta i riksdagsvalet?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela