Söndag 29 Maj
Stockholm

Mendez (FI): "Det är dags att vi ställer om energisystemet"

Katerin Mendez, Feministiskt Initiativ
Katerin Mendez, Feministiskt Initiativ. Foto:

"Feministiskt initiativ har den politiska viljan, för oss är det en självklarhet att verka för ett Sverige med ett hållbart energisystem med 100 % förnybar energi", skriver Katerin Mendez från Feministiskt initiativ.

Kommentera (29)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Katerin Mendez på Twitter: @katerinmendez13

Den svenska energidebatten har fastnati en gammal, osäker, miljöskadlig och hopplöst omodernenergikälla. Idag har skälen mot kärnkraften ökat samtidigt somanledningarna för den samma, helt tagit slut. Precis som inom andrapolitiska områden anser Feministiskt initiativ att energipolitikenoch andra miljöfrågor behöver en tydlig feministisk ochantirasistisk analys. Den svenska energidebatten ochkärnkraftsanvändningen understödjer ett ”vi” och ”de”tänk. Som det ser ut idag är det andra länderna som får betalaför vår urananvändning med miljöförstöring i deras närområden.Det är orimligt att vår ”rena” energi sker på bekostnad avandra människors säkerhet och närmiljö. Samtidigt är detframtida generationer som får betala för vår ansvarslösaenergianvändning - genom att tvingas ta hand om vårt avfall.

Kärnkraft är och förblir en osäkerenergikälla. Uranbrytningen innebär stora sociala, ekonomiska ochekologiska konsekvenser och slutförvaret innebär att riskernaflyttas över till framtida generationer i upp till 100 000 år.

Det finns ingen försvarbar ursäkt atthålla kvar vid kärnkraften. Det är en obefogat dyr energikällasom dessutom spelat ut sin roll. I Sverige finns idag tekniken och defysiska förutsättningarna i form av naturresurser. Det enda somsaknas är den politiska viljan. Med satsningar på förnybar energioch energieffektivisering skulle Sverige kunna ställa om till ett100 % förnybart energisystem. Sverige är ett av de länder i Europasom använder mest energi per person och bland de sämsta länderna ivärlden när det gäller installerad mängd solenergi. Båda dessatendenser präglas av politisk ovilja och ett direkt motstånd föratt ställa om till hållbara energikällor. Trots starkapåtryckningar har styrmedel som gäller energieffektiviseringar ibyggsektorn gått åt fel håll och den nettodebitering som skulleskapa en solcellsboom har lyst med sin frånvaro. Med rätt politiskasatsningar för att stimulera omställningen skulle kärnkraften intelängre vara något försvarbart alternativ.

Förutom att resurser ska fördelas föratt få i stånd en omställning vill Fi att säkerhetsföreskrifternaför kärnkraften skärps. Detta inbegriper att inkludera gamlareaktorer i dagens hårdare regler för nya reaktorer. Samtidigt skakärnkraftens verkliga kostnader upp i ljuset genom att ta bort deindirekta subventionerna. Vi vill att avgiften till kärnavfallsfondenhöjs så framtida generationer inte behöver betala för vårtavfall och att skadeståndsansvaret höjs till minst 100 miljarderkronor.

Faktum är att klimatförändringarnaprecis som kärnkraften drabbar de mest sårbara människorna påplaneten. Samtidigt är det vi i världens rika länder som står förstörsta delen av miljöpåverkan, och därför också har ett störreansvar för att ställa om. Feministiskt initiativ har den politiskaviljan, för oss är det en självklarhet att verka för ett Sverigemed ett hållbart energisystem med 100 % förnybar energi. Dennaomställning kräver att vi slopar all subvention till kärnkraft ochsamtidigt ökar satsningar på sol och vind samtenergieffektiviseringar. För Fi är en omställning inte bara möjlig– den är absolut nödvändig för en hållbar framtid.

Katerin Mendez,
riksdagskandidat, FI

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (29)
Kopiera länk
Dela