"SD och deras budget är något av det mest osvenska vi har"

- 30/11/2014, 10:43 -

Privat/TT

Hanna Håkanson: "De sverigedemokratiska budgetförslagen om att minska asylinvandringen är inte bara omöjliga att genomföra, utan också djupt cyniska"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I slutet på 1800-talet lämnadeungefär 1,3 miljoner svenskar Sverige och reste till Amerika medhopp om ett bättre liv. Deras drömmar, öden och liv finns bevaradei det svenska litteraturarvet genom bland annat Vilhelm MobergsUtvandrarna. Den andra delen i serien om Karl-Oskar ochKristina bär titeln Invandrarna och kanske är den merintressant ur ett svenskt perspektiv idag. Varje människa som flyrfrån något flyr också till något, och Sverige 2014är snarare ett land man flyr till.

Migrationsverket prognostiserar att ca80 000 människor kommer att söka asyl i Sverige under 2014. Det ären historiskt hög siffra, vilket till största delen beror på attantalet flyktingar i världen idag är den högsta sen andravärldskriget. Vi är många som engagerar oss för ett värdigtmottagande och en förbättrad integration, men det hörs ocksåröster som vill begränsa flyktingmottagandet och stänga dörrentill Sverige mot en omvärld i brand. Sverigedemokraterna kräverinför budgetomröstningen i riksdagen på onsdag att asyl- ochanhöriginvandringen ska minska med 50 %. Detta är omöjligt avflera skäl.

En vanligmissuppfattning är att invandringen till Sverige ökar eftersomsvenska regeringar beslutat om att ta emot fler invandrare. Detstämmer till viss del- Sverige har generösa regler för bland annatarbetskraftsinvandring, men för att komma till Sverige somarbetskraftsinvandrare krävs det att jobbet är fixat innan dukommer hit.

Asyl- och flyktinginvandringen ärnågot helt annat. 1951 samlades 26 stater för att upprätta ochunderteckna en konvention avseende flyktingars status, idag känt somFlyktingkonventionen. Det är ett bindande dokument som definierarvad en flykting är och vilken typ av rättsligt skydd och socialarättigheter en flykting har rätt till från de 144 stater, blandandra Sverige, som signerat konventionen. 

Konventionen garanterarockså flyktingar individuell prövning: om en människa flyr sitthemland och tar sig till Sverige och här bedöms vara flyktingenligt Flyktingkonventionen, så har hen rätt till asyl. Det spelaralltså ingen roll hur många flyktingar som sökt asyl i landettidigare och det är därför omöjligt att säga att Sverige baraska ta emot ett visst antal asylsökande, precis som det är omöjligtatt säga att en kommun bara ska bevilja ett visst antal insatserenligt socialtjänstlagen under ett år. En rättighet är enrättighet, oavsett hur många som är i behov av den.

En annan missuppfattning är attkostnaden för att ta emot asylsökanden kan ställas mot kostnadenför att hjälpa människor i sitt närområde. Bortsett från detuppenbara, att människor som hotas av våldtäkt och halshuggninghar föga nytta av energikex och fleecefiltar, så krävs det föratt söka asyl i Sverige att man redan befinner sig här. 

Eftersomdet enligt Flyktingkonventionen inte är tillåtet att utvisamänniskor med flyktingskäl är Sverige skyldiga att bevilja asyltill flyktingar som befinner sig i Sverige.

De sverigedemokratiska budgetförslagenom att minska asylinvandringen är inte bara omöjliga att genomföra,utan också djupt cyniska. Att säga att Sverige inte har råd att taemot människor som flyr för sina liv är att säga att vår välfärdhär är viktigare än deras liv där. Med tanke på Sverigeshistoria som in- och utvandrarland är sådana förslag dessutomväldigt osvenska. Jag tror inte Vilhelm Moberg skulle hålla med omatt Sverigedemokraterna med sin politik värnar om det svenskakulturarvet.

Hanna Håkanson,
Riksordförande för Liberala studenter