Fredag 27 Maj
Stockholm

KDU: "Dags för skärpt hantering av biståndet"

Marielle Edström (KDU): "Det är dags att utkräva ett bättre ansvarstagande av det offentliga biståndet. Vi unga kristdemokrater vill därför se ett generöst svenskt utvecklingsbistånd som strikt följer riktlinjer om resultatuppföljning och effektivitetskrav"

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Alla som har jobbatmed någon form av projekt vet att det finns vissa grundläggandemoment som måste följas för att projektet ska genomföras på ettlyckat sätt. Det behövs: en förstudie, budgetplan, struktureratgenomförande samt som ett sista steg uppföljning, utvärdering ocheffektmätning. Inom många offentliga biståndsprojekt tycks detvara ett återkommande problem att det sista steget saknas. Detta ärmycket märkligt med tanke på att det är det viktigaste steget inomall form av utvecklingsarbete. 

Senaste året har det framkommit ettflertal fall som pekar på att det offentliga biståndet harhanterats på ett sådant sätt att de som varit ansvariga intekunnat redogöra för vart biståndspengarna har tagit vägen. Ett exempel är de 2,6 miljarder kronor som FN:s befolkningsfondUNFPA spenderat utan möjlighet till uppföljning (SvD 2013-08-22).Detta är endast en liten summa av alla de pengar som försvunnitspårlöst ut i den omfattande biståndsverksamheten världen över. 

Sida,som hanterar en stor del av det svenska biståndet, har fått ta emotmycket kritik senaste tiden för deras brister gällande hanteringoch uppföljning av biståndet. Uppföljningen av biståndet bordegivetvis vara det mest centrala arbetet för Sida,Utrikesdepartementet och andra myndigheter och organisationer somjobbar med utvecklingsbistånd.  Följer man inte upp ettprojekt ordentligt är det omöjligt att veta vilket resultat ochvilka effekter projektet gett. I biståndets fall måste man ta redapå om pengarna har gjort någon nytta eller inte. Man måste vetavad som fungerat bra och vad som inte har fungerat för att kunnapåverka framtida resultat.  Att inte ta uppföljningen påstörsta allvar kan leda till mycket negativa effekter förbefolkningen i mottagarlandet.

Sverigesoffentliga biståndsverksamhet måste bedrivas med respekt förmänniskorna den syftar till att hjälpa. Det innebär att vi behöverkontrolleravartvåra pengar hamnar och om de används effektivt. Kan vi inteförsäkra oss om att varje krona vi spenderar hamnar i rätt händerför rätt syfte kan vi inte heller försäkra oss om att pengarnainte hamnar i fel händer för fel syften. Det är inte ovanligt attstora summor biståndspengar hamnar hos auktoritära ledare ochdärmed finansierar upprätthållande av förtryck och fattigdom imottagarlandet.  Detta bådekanochska vialltidförsöka hindra genom att se till att vi följer upp vårtutvecklingsbiståndpårätt sätt.

Enannan viktig aspekt av hanteringen av det offentliga biståndet ärförståsrespektenför användandet av skattemedel. Biståndet finansieras av våramedborgare och självfallet ska användningen av deras skattepengarkunna uppföljas och redovisas för.

Detär dags att utkräva ett bättre ansvarstagande av det offentligabiståndet. Vi unga kristdemokrater vill därför se ett generöstsvenskt utvecklingsbistånd som strikt följer riktlinjer omresultatuppföljning och effektivitetskrav. Det är vi skyldiga såväl våra medmänniskor i mottagarländernasom våra skattebetalande medborgare.

Marielle Edström,
talesperson för internationella frågor, KDU

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela