Torsdag 2 Dec
Stockholm

Feministiskt initiativ: "Rasismen mot romer finns överallt"

Feministiskt Initiativ: "Romers rättigheter är mänskliga rättigheter. Arbetet mot antiziganism handlar därför om att bryta mot ojämlika villkor. Att bryta mot antiziganism, den specifika rasism som romer lever med, handlar om att tillförsäkra romer samma rättigheter och möjligheter som majoritetsbefolkningen"

Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Soraya Post på Twitter: @SorayaPostFi

Följ Sissela Nordling Blanco på Twitter: @SisselaNB

Förra veckan släppte Kommissionen motantiziganism sin första delrapport. Samma dag meddelas vi omytterligare ett brandattentat mot romer i Sverige. Den här gångenvar det en romsk föreningslokal i Malmö som sattes i lågor.Antiziganismen finns överallt. Den syns tydligast i fattigare ländermen det betyder inte att antiziganism avtar i rikare länder. Vi serden även i Sverige - i form av olagliga etniska polisregister,hatbrott och skyhög arbetslöshet bland den romska befolkningen. 

Kommissionens önskemål är nu att rapporten kan synliggöraden särskilda formen av rasism som drabbar romer. Att begreppetantiziganism får samma legitimitet som antisemitism. Feministisktinitiativ kan inte annat än hålla med – romers rättigheter ärmänskliga rättigheter. Sverige måste göra upp med sin nationellasjälvbild av ett land fritt från antiziganism.

Antiziganismär ett begrepp som behöver bli känt. Vi behöver förstå att dendiskriminering, segregation och marginalisering som drabbar romer äruttryck för antiziganism. De romer som blir förföljda imatvarubutikerna, nekade på biluthyrningen eller de fattigaEU-medborgarna som inte ser andra alternativ än att be för sinöverlevnad – alla är de utsatta för kränkande myter ochfördomar om romer som fortfarande finns i det svenska samhället. Äni dag kan romers rättigheter kränkas utan att någon kräveransvar.

När idéer som gör skillnad på människor värdefick allt större gehör i mitten på 30-talet och fascisterna komtill makten fick antiziganismen fritt spelrum. Romer förintades överhela Europa och varje år återfinns romska massgravar på deneuropeiska landsbygden. I dag ser vi tendenser på att antiziganismenhåller på att breda ut sig igen.

Föratt sätta stopp för den här utvecklingen behöver vi utmana dennationella självbilden av Sverige som ett öppet land som perautomatik respekterar och upprätthåller de mänskligarättigheterna, för det är en självbild som står i vägen förförändring och handling. Frågor som rör romers rättigheterreduceras ofta till att handla om enstaka romers situation eller omatt förtrycket i själva verket är självförvållat. Vi behövervåga se att rasismen mot romerna inte handlar om enskilda individeroch deras svagheter, utan om svagheter i samhällets struktur.

Romersrättigheter är mänskliga rättigheter. Arbetet mot antiziganismhandlar därför om att bryta mot ojämlika villkor. Att bryta motantiziganism, den specifika rasism som romer lever med, handlar omatt tillförsäkra romer samma rättigheter och möjligheter sommajoritetsbefolkningen. Frågan om hur romer ska få en starkareställning i samhället måste därmed ta sin utgångspunkt i etttydligt mänskliga rättighetsperspektiv.

I en tid dåfascismen och rasismen breder ut sig. När talmannen i riksdagen villgöra skillnad på folk och folk. När samhället blir allt merpolariserat och vi allt oftare delas upp i ett vi och ett annat dem.Då behöver vi mer än någonsin påminna oss om vårt gemensammaansvar för att stärka de mänskliga rättigheterna och sist meninte minst - bevara rätten att bara få vara människa.

SorayaPost,
Europaparlamentariker för Feministiskt initiativ
SisselaNordling Blanco,
Talesperson för Feministiskt initiativ ochordförande för Rådet för mänskliga rättigheter i Stockholmsstad

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela