"Barnen kan ta skada av en tvångsdelad föräldraförsäkring"

- 19/02/2015, 10:18 -

Privat

Miriam Lilja (KSF) och Charlotta Enqvist (KDU): "Som förälder har man i dag individuell rätt att fördela föräldradagarna i stor utsträckning som man vill. Med Folkpartiets och de rödgrönas lösning får individen mindre valfrihet"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Deröd-gröna med stöd av Folkpartiet talar med jämna mellanrum varmtom att öronmärka fler månader föräldraförsäkringen tillpappan. Målet som hägrar i horisonten är en helt individualiseradföräldraförsäkring. Detta är enligt oss unga kristdemokrater enmycket oroande utveckling. En tvångskvoterad föräldraförsäkringhotar att slår hårt, både ekonomiskt och socialt, mot enskildafamiljer.

Systemetmed individuell föräldraförsäkring fungerar nog bra i familjermed de bästa förutsättningarna. I situationer när mamman ochpappan lever tillsammans, är utbildade, har jobb och trygg inkomst.Då kan man utan vidare eftertanke dela föräldradagarna exakt likamellan sig, utan att drabbas hårt av några konsekvenser.

Menmånga familjer befinner sig inte på precis rätt plats i livet, dendag när de får barn. Det finns arbetslösa, studenter,visstidsanställda, egenföretagare och många andra som får barn,utan de perfekta förutsättningarna. För många familjer är därfördet enda ekonomiskt hållbara att den ena föräldern stannar hemmalängre än den andra.

Attinte kunna påverka vem som tar de flesta av föräldradagarna ledertill en inflexibilitet som bakbinder många föräldrar och familjerekonomiskt. Vi unga kritstdemokrater tycker att det ska vara möjligtatt få barn även under perioder av livet som inte är optimala förfamiljebildning. Staten borde stötta dessa familjer med regelverksom underlättar vardagen och inte försvårar den.

Förespråkareför totalt kvoterad föräldraförsäkring menar ofta att ifall mangenom att tvångsdela föräldraförsäkringen omöjliggöröverlåtandet av föräldradagar mellan föräldrarna, kommer bådaföräldrarna vara hemma i större utsträckning. Detta är naivt ochinte alls troligt. Risken är istället överhängande att det totalaantalet uttagna föräldradagar minskar, alternativt att den enaparten ändå stannar hemma längre, men utan ersättning. Detta gerstora negativa ekonomiska konsekvenser för familjer och för barneni dessa.

Familjebildandetär för många en utmaning, både ekonomiskt och socialt. För attunderlätta för familjerna bör de i största utsträckning gesmöjlighet och flexibilitet att själva påverka sin egen vardag. Desom ju står närmast sina egna vardagsproblem och har störst insikti sina egna utmaningar, bör också ges möjlighet att anpassa sinaegna lösningar.

Somförälder har man i dag individuell rätt att fördelaföräldradagarna i stor utsträckning som man vill. Med Folkpartietsoch de rödgrönas lösning får individen mindre valfrihet. Men detfinns inga lösningar som passar alla. 

Kristdemokratiskaungdomsförbundet anser därför att statens roll bör vara attunderlätta valfriheten.

MiriamLilja,
Jämställdhets-och ekonomiskpolitisk talesperson,
Kristdemokratiska Studentförbundet

CharlottaEnqvist,
Jämställdhets-och familjepolitisk talesperson,
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet