Stockholm

"Jag demonstrerar för alla kvinnor som sliter med kropp och själ"

. Foto: Privat

Solange Olame Bayibsa (S): "I dag demonstrerar jag för Zawadi och alla de kvinnor hon representerar. Jag demonstrerar i solidaritet med alla arbetande kvinnor som utgör samhällets ryggrad".

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Solange Olame Bayibsa är socialdemokratisk kommunpolitiker från Upplands-Bro i Stockholms län.

I dagärdetden 8 mars ochdärmedden Internationella Kvinnodagen. I dag ären dag dåjag demonstrerar förmin mamma Zawadi somdagligen tar hand om andra människorsföräldrar.Det ären dag dåjag demonstrerar i solidaritet med mina kolleger som ståri butik och ger service till andra.Endag dåjagdemonstrerar föralla kvinnor som sliter med kropp och själföratt få vårtsamhälleatt gå runtmen som sällanges en egen röst.

Minmotivation och inspiration kommer frånZawadi. I hela mitt liv har jag sett henne kämpaföratt ge mig och mina syskon det basala som tak överhuvudet och mat på bordet.Jag har sett hur hennes kropp successivtbrutits ned förvarje årsom har passerat och tvivlar på omhennes kropp kommer att hållaihop tills det ärdags att gå ipension. Det äri dag vanligt att se människorbli utslitna av sina arbeten. Jag jobbar självi butik, men trots att jag ärung och frisk har jag ändåintelyckats undvika de arbetsrelaterade skadorna.

Förraveckan släppteLO sin delrapport om arbetsmiljö,klass och kön.Undersökningenbaseras på siffrorfrånStatistiska Centralbyrånoch visar på förändringarmellan 1991 till 2014. De svarande har delats in i de tre socioekonomiskagrupperna; arbetare, lägretjänstemänsamt högretjänstemän.Då ungavuxna och rasifierade inte ärrepresenterade i lika stor utsträckningi statistiken finns det ett stort mörkertal.Inte överraskandevisar rapporten att oavsett yrkesgrupp såär detkvinnor som drabbas i störstutsträckning, men ävenbland kvinnorna finns det en klar skillnad mellan de socioekonomiskagrupperna.

Kvinnorinom gruppen arbetare, vilka framförallt tillhörLO:s branscher, har det absolut sämstställt. Det ärbland annat butiksbiträdet,undersköterskanoch lagerarbetaren. Inte bara ärvi färreanställdasom utförfler arbetsuppgifter äntidigare, allt ska ävengå mycketfortare nu. Inflytandet övervåraarbetsuppgifter samt över vårarbetstakt har minskat. Vi arbetar allt mer påuddaoch obekvämatider och allt oftare arbetar vi ensamma. Fler haråterkommandeoch beståendesmärtori kroppen och kännersig konstant utmattade.

Det som ärmest bekymrande äratt den grupp i störstbehov av systematiskt arbetsmiljöarbeteoch tillgångtill företagshälsovårdärävende lider utav störstbrist av det. Att försäkringskassanssiffror visar på attsjuktalen ökar, och då framföralltförkvinnor, förvånaringen. Denna negativa trend gåratt uttyda sedan 2011 då denborgerliga regeringen minskade påresursernatill arbetsmiljöverket.Detta ärnågotsom den nuvarande regeringen måstekorrigera, bland annat genom att, som LOsrapport föreslår,ökastatliga medel till arbetsmiljöverket, så att fler inspektioner genomföraspå arbetsplatserna, samt till företagshälsovården, så attfler arbetstagare ges tillgångtill den. Därutöverävenaktivtarbeta fören förkortadarbetstid.

I dagdemonstrerar jag förZawadi och alla de kvinnor hon representerar. Jagdemonstrerari solidaritetmed alla arbetande kvinnor som utgörsamhälletsryggrad. Framföralltalla ni som har tagit er hit frånhela världenshörnföratt skapa ett bättreliv förer självaoch era barn.

Zawadibetyder gåvapå Swahilioch min gåvatill min mamma, och till alla er arbetande kvinnor, är attjag aldrig kommer sluta kämpaföratt vårarbetsmiljö skabli bra och hållbarså attvikan gå ipension friska,starka och med hopp om framtiden.

Solange Olame Bayibsa
Socialdemokratiskkommunpolitiker frånUpplands-Bro

Demonstrerar du i dag?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.