Söndag 16 Maj
Stockholm

Unga Feminister: "8 mars – rätten till vems kropp?"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Hedda Tingskog (Unga Feminister): "Allt som inte är en del av lösningen är en del av problemet. Det krävs aktivt handlande, och det krävs nu"

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

8 mars, den välkända ochomdebatterade Internationella kvinnodagen. Ska en fira, gråta ellerskrika? Unga Feminister väljer att uppmärksamma dagen, som i århar temat ”rätten till min kropp”. Ett högst aktuellt ämne,främst för samhällets marginaliserade grupper. Det handlar ombrott som utgör en ultimat integritetskränkning där individensjälv blir till brottsplats och lämnas ensam med efterföljandesjälvförakt. Genom forum såsom 8 mars kan vi finna ny energi ochvända våra negativa erfarenheter till positiva effekter. 8 marsmöjliggör även för de marginaliserade grupperna att sättaagendan och nyttja sitt tolkningsföreträde för att,förhoppningsvis, sätta sitt avtryck på den fortsattasamhällsdebatten.

2 miljoner flickor i åldrarna 4-11könsstympas varje år (UNICEF) och 150 miljoner flickor under 18 århar utsatts för sexuell exploatering (WHO). Varje år dörtiotusentals på grund av osäkra aborter till följd av abortförbud(Amnesty) och 700 miljoner flickor blir bortgifta som barn, varavdryga tredjedelen innan de fyllt 15 (Unicef). Homosexualitet ärfortfarande kriminaliserat i 70 länder (Amnesty). Var femte kvinnakommer under sin livstid bli utsatt för en våldtäkt ellervåldtäktsförsök (Föreningen Tillsammans), bara i Sverigeförekommer 100 våldtäkter om dagen (BRÅ). 84 personer blev iSverige utsatta för trafficking 2013 (Polisen) och 5510 hatbrottregistrerades i Sverige samma år (BRÅ). Var fjärde QTBH-person harförsökt ta sitt liv (MUCF).

Detta är blott några få utvaldaexempel som bevisar hur aktuellt temat ”rätten till min kropp”är i Sverige såsom världen. Temat är omfattande – det gällermin rätt till min sexualitet, min rätt att bära de religiösaattribut jag önskar, min rätt att själv välja eller välja bortpartners, min rätt att bestämma över mitt eget könsuttryck ochmin reproduktion, min rätt till offentliga rum, min rätt tilllikvärdig sjukvård… Min rätt att leva och överleva, på minaegna villkor.

Det problematiska med integritetsbrottlikt dessa är att offret själv inte enbart är offer, utan ävenutgör den fysiska brottsplatsen. Vi lever i ett samhälle där våridentitet är nära förenat med våra kroppar, där kroppen är ettmedel för att uttrycka vår personlighet. Att brottsplatsen är såpåträngande gör dessa brott högst personliga, och oftaefterföljda av självförakt eller skam.

En kan inte rå försina erfarenheter, bara hur en hanterar dem. Det ärinte känslorna det är fel på, utan orsaken till dem – du harrätt till såväl din kropp som dina känslor. Att bli bestulen påsin integritet och vara maktlös inför sina egna känslor kanmedföra känslor av svaghet – men det är inte offret det är felpå, inte heller är det offrets skyldighet att belysa problemen. Detär svårt men nödvändigt att samlas och dela med oss av våraerfarenheter. Tillsammans är vi många och tillsammans kan vi finnany styrka att fortsätta kampen. 8 mars kan vara ett forum för dettautbyte, en källa till ny förståelse och ny energi.

Det är viktigt att reagera på ettsamhälle som är skevt, all reaktion är konstruktiv. Det ärfarligt att falla för samhällets strukturer utan att vara varse ochifrågasätta dem. Integritetsbrott är så normaliserade och vanligaatt vi knappt längre förvånas över löpsedlarnas rubriker. Vibehöver en aktiv debatt och ett aktivt arbete jämt, inte bara 8mars, eller andra dagar instiftade för att uppmärksammadiskriminering av marginaliserade samhällsgrupper. Dock är dessadagar forum för den marginaliserade gruppen i fråga att självasätta agendan. En dag där vi har tolkningsföreträde i en aktuelldebatt, med ett eftersträvat resultat att prägla den fortsattadebatten.

Allt som inte är en del av lösningenär en del av problemet. Det krävs aktivt handlande, och detkrävs nu. Makten över ens egen kropp är för många ingengaranterad rättighet. Dagligen kämpar feminister för att lyftafrågan och belysa strukturer, allt för att garantera allamänniskors rätt att nå sin fulla potential. 8 mars ger ossmöjlighet för organisering, förnyad kraft och vidgade perspektiv,en möjlighet för oss att frodas i vår feminism. Feminism är i deten människosyn, framtidstro och livsstil, och framförallt så ärden livsviktig.

Hedda Tingskog,
Ledamot Unga Feminister

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela