"Djurförsök behövs, men vi måste också söka alternativ"

- 18/03/2015, 10:25 -
1 av 3

Ulf Sirborn/Wikimedia Commons

2 av 3

Fotograf Ulf Sirborn, mobile +46 70 5505666 / Fotograf Ulf Sirborn

3 av 3

Wikimedia Commons

Brun Ulfhake, Karolinska Institutet: "Vi håller med Djurens Rätt om att regeringen bör bevilja mer medel för att stödja forskning med alternativa metoder, då denna väg är lång och mödosam"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom skrev i förra veckan en debattartikel om att djurförsök är omodernt och oetiskt.

Denallra största delen av medicinsk forskning görs i provrör, men änså länge går det inte att ersätta alla djurförsök medalternativa metoder. De djurförsök som sker är striktkontrollerade av svenska och europeiska lagar som säger att ingetdjurförsök får utföras om det går att nå samma kunskap påandra sätt.

ParetMosers forskning om navigationscellerna i hjärnan spelar en viktigroll i dag såväl som i morgondagens samhälle. Tack vare behandlingmed ett antikroppspreparat som framställts av celler frångenmodifierade möss har människor börjat räddas från en plågsamdöd i Ebola.

Tack vare djurförsök har bromsmediciner tagits framsom gör att tiotals miljoner HIV-smittade människor kan leva ettnästan normalt och normallångt liv. För de hundratals miljonermänniskor som varje år drabbas av malaria och tbc sker forskning,med djurförsök, för att ta fram effektiva vaccin och läkemedel.

Tåspetsklippningär en standardmetod för vävnadsprovtagning både internationelltoch i Sverige.

Denhar utvärderats flera gånger och europeiska organisationer förförsöksdjursvetenskap har rekommenderat tåspetsklippning eftersomdet innebär minst påverkan på djuren. Denna metod fungerar ocksåsom ett sätt att märka djuren vilket innebär att man slipper göraytterligare ingrepp, vilket besparar lidande.

Vihåller med Djurens Rätt om att regeringen bör bevilja mer medelför att stödja forskning med alternativa metoder, då denna väg ärlång och mödosam.

BrunUlfhake,
verksamhetschef, Komparativ medicin på KarolinskaInstitutet