​"Obamas syn på krig omöjliggör seger över islamiska staten"

- 03/06/2015, 15:00 -

Privat

Martin Blecher skriver om problematiken kring Islamiska Staten och dess framgångar.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Nästintill överallt vinner Islamiska staten (IS) terräng i Mellanöstern. Jemen, Libyen, Egypten, Libanon, Syrien och Irak är några exempel. Och IS representerar också dagens moderna krigsföring, som utgörs av en mångfald av olika stridande förband, såväl offentliga som privata, såväl statliga som icke statliga, samt olika blandformer. Dessa grupperingar kan delas in i : reguljära väpnade styrkor eller rester av sådana, paramilitära grupper, självförsvarsenheter, utländska legosoldater och reguljära utländska trupper, varav den sistnämnda kategorin brukar stå under internationellt skydd.

Medan IS skördar enorma framgångar står Barack Obama handfallen eftersom han inte vill dra sig in i ytterligare krig i Mellanöstern. Idag är, i princip, den allmängiltiga uppfattningen att krig är illegitimt och att våldsanvändningen inte ska brukas mer än vad nöden kräver.

Problemet med sådana principer är att krig aldrig går att vinna utifrån dessa ståndpunkter. Därmed inte sagt att våld och krig, enbart kan bidra till stabilitet. Det krävs andra faktorer också. Utbildning, frihet, institutionsbyggande och ekonomisk återställande med checks and balances (tydlig maktfördelning och ansvarsutkrävande). Min poäng med denna artikel är knappast att glorifiera krig och våld. Snarare är min avsikt att tydliggöra för läsaren att Barack Obamas världssyn med hur han vill att världen ska vara kolliderar med hur världen faktiskt är och detta förhindrar bekämpningen av IS och leder till raka motsatsen. Islamiska staten har blivit synonymt med hemskheter - halshuggningar, korsfästelser, stening, massakers, begrava offren levande, religiös och etnisk rensning.

Även om en sådan grymhet kan tyckas meningslöst för den stora majoriteten av civiliserade människor är det ett rationellt val. Det är ett medvetet beslut att terrorisera fiender för att imponera och locka till sig nya rekryter.

IS ansluter sig till en doktrin av totalt krig utan gränser och begränsningar. Mot detta står västvärlden lett av Barack Obama. Barack Obama och väst anser att det är av vikt att hålla sig till upprättade kosmopolitiska regler, så som internationell rätt och människorätt. Hur upprätthåller man dessa regler när ens huvudmotståndare lägger hela sina tyngdpunkt på att våldet ska vara så brutalt som möjligt och att maximala civila offer ska skördas?

Barack Obamas världssyn gick att notera i sommarens krig som utspelade sig mellan Israel och Hamas. Presidenten förklarade att ”Israel måste anstränga sig mer för att undvika civila dödsoffer.” Det låter väl rimligt. Civila dödsoffer ska, i den mån det går, skyddas från stridigheter. Problemet är dock att stater i dagens krigsföring inte stöter på motståndare som har respekt för de kosmopolitiska reglerna man förväntar sig att andra ska hålla sig till. Presidentens normativa och byråkratiska uttalanden som bisittare, står vidare i skarp kontrast om man tittar på de militära överbefälhavare som faktiskt deltagit i liknande krig som Israel utkämpade i somras.

Richard Kemp är en numera pensionerad brittisk arméöverste som tjänstgjort i både Kuwaitkriget och kriget i Afghanistan. I den senare konflikten tjänstgjorde han som befälhavare över de brittiska styrkorna. Han svarade så här på Israels krigsföring: "Ingen armé i världen agerar med så stor handlingsfrihet och stor omsorg som IDF för att minimera skadorna. USA och Storbritannien är försiktiga, men inte lika mycket som Israel"

Martin Dempsey, tjänstgör som USA:s försvarschef och var tidigare chef över arméns utbildnings- och doktrinkommando. Han kommenterade sommarens krig så här: ”Jag tycker faktiskt Israels armé tog till extraordinära åtgärder för att begränsa ytterligare skador och civila offer.” Demsey skickade därefter militärer till Israel för att undersöka vad USA kunde ta sig för erfarenheter därifrån när det gäller asymmetrisk krigsföring.

Barack Obama vägrar sätta in marktrupper för att bekämpa IS och då kan heller inte motståndaren besegras, vilket bekräftats av den irakiska premiärministern.

Överste Pat Ryder, talesman för det amerikanska centralkommandot påpekar att ”det är nästan omöjligt för piloterna att skilja mellan IS-styrkor och koalitionsstyrkor. Vi har att göra med en motståndare som gömmer sig bland civilbefolkningen. ”Insatsledningen har avbrutit attacker för att man inte varit säkra på vem som befunnit sig på marken.

Medan Barack Obama inte sätter fingret på avtryckarknappen så gör hans motståndare precis tvärtom. Under tiden Barack Obama fortsätter sitt hattande och normativa världssyn kommer hans motståndare vanhelga fler kulturarv och inta fler städer och länder.

Martin Blecher,
Skribent och föreläsare