Torsdag 6 Maj
Stockholm

"Barnperspektivet måste genomsyra familjepolitiken"

Sara Skyttedal, förbundsordförande, KDU
Sara Skyttedal, förbundsordförande, KDU. Foto: JESSICA GOW / SCANPIX

"Barnsomorgspengen kan bli en av de viktigaste reformerna för en familjevänlig politik på decennier", skriver KDU:s förbundsordförande Sara Skyttedal.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Tryggaoch sammanhållna familjer är grunden för ett väl fungerandesamhälle.Familjen är en grundläggande gemenskap som - när den fungerar bra - skänker trygghet och stabilitet i en ständigt föränderligomvärld.Detta är insikt som vi kristdemokrater är ensamma om i svenskpolitik. Alla de rödgröna partierna är för tvångslösningar ochkvotering i olika former. Även de liberala partierna inom Alliansenvill styra familjers vardag genom fler pappamånader och mindrevalfrihet inom barnomsorgen. Detta är helt fel väg att gå. BådeKDU och Kristdemokraterna vill istället skapa mer valfrihet ochflytta makten till familjerna på bekostnad av politikernas.

Mycketkan göras för att stödja familjer i allmänhet och speciellt desom befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utsatt läge. Mindregrupper i förskolan, höjd barndel i bostadsbidraget och flexiblareföräldraförsäkring är några delar i detta. Sverige har ocksåen mycket väl utbyggd barnomsorg, vilket är mycket bra. Menförskolan passar dock inte alla barn och alla familjer. Därför ärdet ett problem om många människor känner att detta är det endaalternativet.

”Frihetoch gemenskap” är titeln på Kristdemokraternas valmanifest somnyligen presenterades. En viktig reform som vi går till val på äratt införa en barnomsorgspeng. Grundtanken är satt skapamöjligheter för de föräldrar som vill vara hemma en längre tidmed sina barn, än vad föräldraförsäkringen tillåter, att varadet.

Barnomsorgspengenför egna barn bör vara skattepliktig och uppgå till 90 procent avkommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg. Detta motsvaraungefär 7000 kr per barn innan skatt. Detta utgör alltså ingenextra kostnad för kommunerna, snarare tvärtom.

Endel liberaler och socialister kanske skulle invända att det är en”kvinnofälla” som hotar att minska kvinnors anknytning tillarbetsmarknaden. Detta är dock att underskatta alla kvinnors förmågaatt göra väl avväga och rationella val. Barnomsorgspengen ska varatill för barnen och inte vara riktad till den ena eller andraföräldern. Den ska dessutom kunna överlåtas till närstående ochinte bara mellan föräldrarna. Detta är att på allvar öppna uppför valfrihet och olika sätt att organisera omsorgen om barnen. Makten återförs på så sätt till familjerna. Barnet får ettsocialt sammanhang präglat av närhet och gemenskap.

Materielltsett har vi aldrig haft så bra i Sverige som nu. Ändå mår mångabarn och unga psykiskt dåligt, vilket leder till sämre resultat iskolan problem senare i livet. Närvarande föräldrar som har tidför sina är en viktig del i att vända utvecklingen.Barnperspektivet måste genomsyra familjepolitik och intevuxenperspektivet. Barnsomorgspengen kan bli en av de viktigastereformerna för en familjevänlig politik på decennier. 

Röstadärför på Kristdemokraterna 14:e september – familjens röst!

Sara Skyttedal,
förbundsordförande, KDU

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela