Onsdag 8 Dec
Stockholm

Saleh: "Sverige borde göra som Portugal: avkriminalisera all narkotika"

1 av 7
2 av 7
3 av 7
4 av 7
5 av 7
6 av 7
7 av 7

Midia Saleh: "Men avkriminalisering är meningslöst om det inte följs upp av förebyggande drogprogram, vårdhem, drogkliniker och socialt arbete"

Kommentera (18)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Midia Saleh är 21 år gammal, född och uppvuxen i Uppsala men pluggar journalistik och multimedia på Södertörns högskola i Stockholm.

Nolltoleransengällande narkotikabruk har föranlett till att missbrukare inte fården vård de behöver för att komma ur sitt beroende. Det råder enhäxjakt på missbrukarna och missnöjet av vården är ett faktum. Aldrig tidigare har det i Sverige varit så månganarkotikarelaterade dödsfall som nu, och år 2013 noterades 589dödsfall med narkotikarelaterade orsaker – ett rekord i Sverige.Portugal har en annan syn på narkotikabruk och ses av många som enmer hållbar lösning eller preventiv aktion för ett kompliceratsamhällsproblem.

Portugalvalde i juli 2001 att införa en lag som avkriminaliserade allpersonlig användning och innehav av illegala substanser. Enligt deupprättade riktlinjerna sägs det att ”enindivid får inneha en måttlig mängd narkotika för personligt brukså länge denna mängd ej överskrider vad som anses vara enmedelmåttig individuell användning under en tiodagarsperiod”.Jämsides med detta beslut tredubblades budgeten för vård, från 25miljoner till 75 miljoner år 2010. 

Under åren har statistik tagitsfram efter avkriminaliseringen som både talar för och emot beslutetatt avkriminalisera användningen och innehavet av illegalasubstanser. Beroende på vilken syn man har på droger ochrättsväsendet kring detta kan statistiken vinklas till fördel förbåda sidor av debatten. Antalet dödsfall och allmän användning avillegala substanser har ökat samtidigt som att andra trender haruppstått t.ex. minskning av spridning av HIV/AIDS och minskning avanvändandet av intravenösa droger.

Portugalhar istället valt att omdirigera resurser till vården och hanteringav de illegala substanserna. Landet har valt att upprätta 20kommittéer vars ansvar är att bedöma huruvida droganvändare somkallas in är rekreaktionsbrukare eller allvarligare missbrukare.Beroende på kommitténs beslut kan droganvändare tilldelas olikaformer av sanktioner som t.ex. indraget yrkeslicens eller indragetkörkort. Vid allvarligare fall kan den inkallade individen åläggasatt ta emot vård men fängelse finns inte som sanktion för endastinnehav av droger.

JoãoGoulão, direktören av Portuguese Intervention Services forAddictive Behaviors and Dependencies (SICAD) och även mannen ispetsen av landets drogreform beskriver sitt program som”humanistiskt” och ”pragmatiskt”. Han ser intedrogmissbrukare som kriminella individer, utan som sjuka i behov avhjälp. 

João har under åren tillsammans med sina kollegorinförskaffat statistik sedan införandet av lagen som pekar påpositiva trender inom många problemområden och negativa trender iandra. Avkriminaliseringen är varken en slutgiltig lösning på ettkomplicerat problem eller ett ineffektivt farthinder i missbrukarnasväg, men är dock, enligt João, ett steg i rätt riktning.

João ärväl medveten om att såväl antalet vuxna som använt droger samtdrogrelaterade dödsfall ökat successivt genom åren. Han pekar dockpå andra trender som t.ex. en nedgång i tonårsanvändning ochmissbruk, minskad belastning av rättssystemet avnarkotikabrottslingar, minskning av spridning av smittsamma sjukdomaroch opiat-relaterade dödsfall och ökad inskrivning, och användningav droginriktad vård t.ex. rehabiliteringskliniker mm.

Avkriminaliseringär meningslöst om det inte följs upp av förebyggande drogprogram,vårdhem, drogkliniker och socialt arbete vilket mycket av dentredubblade budgeten finansierat under åren. Frank Zobel som arbetarpå European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)menar att ingen typ av drogrelaterad policy kan förhindra folk frånatt bruka droger och att man därmed måste hantera problemet på ettannat sätt. 

Statistiken pekar inte på mirakulösa minskningar ellermarkanta skillnader i uppmätta parametrar men trots detta kan man seen förändring i landets klimat. Avkriminaliseringen har utökat dentillgängliga hjälpen för individer i behov av hjälp ochanvändningen av dessa hjälpmedel har stigit successivt. Kontentanav detta är att varken en nolltolerans eller avkriminalisering ären slutgiltig lösning på ett komplicerat problem men att densenare, är ett steg i rätt riktning.

MidiaSaleh,
Student

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (18)
Kopiera länk
Dela