Fredag 30 Jul
Stockholm

SD-Kvinnor: "Vi vägrar acceptera en offerroll"

SD-kvinnor
SD-kvinnor. Foto:

SD-kvinnor uppmärksammades efter anklagelser om bidragsfusk. Nu skriver SD-kvinnor en debattartikel om sin vilken politik de vill verka för. En fråga som kommit lite i skymundan.

Kommentera (38)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Bakgrund

SD-kvinnor uppmärksammades efter anklagelser om tveksamheter kring de bidrag Sverigedemokraterna sedan 2010 har fått för förbundet. Bidragsnämndens bedömning var dock att inga fel hade gjorts.

Här förklarar SD-kvinnor vilken politik deras förbund arbetar för - en fråga som kom i skymundan i diskussionerna kring ett eventuellt bidragsfusk.

Vi lever i ett avvärldens mest jämställda länder. Formellt ser det bra ut - kvinnor och mänomfattas av samma lagar, har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.Vi står fria att själva välja vilken väg vi vill ta i våra liv. En persons kön avgörinte längre om ett val är möjligt eller inte.

Men det finns saker kvaratt arbeta med. Exempelvis ser vi att inom kvinnodominerade branscher är lönenlägre och arbetsmiljöfrågor har fallit på efterkälken. Ett annat exempel är attkvinnor ofta upplever en känsla av otrygghet när de går hem ensamma på natten,medvetna om att därute finns de som ser en kvinnas kropp som något att användaför sitt eget nöjes skull.

Detta är problem hämtadeur kvinnors verklighet i Sverige idag. Detta är problem som SD-Kvinnor sätter ifokus.

Bättre villkor inom denkvinnodominerade vård- och omsorgsbranschen är ett viktigt steg. Genom statligtstimulansbidrag till kommuner och landsting för att möjliggöra flerheltidstjänster minskar antalet ofrivilliga deltidstjänster och ger avlastninggenom fler händer i vården. Som en extra bonus ger det också möjlighet attminska antalet delade turer då resurser finns att låta arbetstid också användastill omsorg dagtid och möten med vårdtagarna. Detta ger i sin tur ett mervärdeför såväl brukare som vårdgivare. En av de största stressfaktorerna inomomsorgsyrken idag är känslan av att inte hinna ge den tid och det respektfullabemötande som önskas.

Vad gäller kvinnorsotrygghet är det fullkomligt oacceptabelt att kvinnor tidigt lär sig ta ansvarför att minska risken för våldtäkt och övergrepp. Om inte genom att skyla sigså genom att undvika vissa områden, uppträda på ett visst sätt eller förberedasig på fysiskt försvar. Flera av oss går hem med mobilen i handen och med larmoch skyddsspray i väskan. Vi får lära oss att gå med bestämda steg för attutstråla självsäkerhet eftersom risken för överfall anses vara mindre då. Ungatjejer övas på att säga nej och lär sig tekniker för att få män att falla ihop.Män drabbas i stället av kollektiv skuldbeläggning och förväntas ofta ansvaraför andra mäns agerande.

Vi måste arbeta på flerafronter. Det behövs bättre stöd till och bemötande av utsatta kvinnor. Detbehövs tydliga markeringar mot sexualiserat våld, markeringar inte bara genomfördömanden i hårda ordalag utan också genom hårdare straff. Det behövslångvarigt arbete med attityder där samlevnad, relationer och ömsesidighet ståri fokus medan kampen mellan könen förkastas.

Vi SD-Kvinnor vägrar attacceptera en offerroll. Samtidigt oroas vi av att kvinnors verklighet oftainnebär sämre arbetsvillkor, ifrågasatta val och utsatthet. Det finns reellaproblem och vårt fokus är att motverka dessa. Varje kvinna ska med självklarhetfå sina val respekterade och sin trygghet säkrad. Vare sig det är påarbetsplatsen eller på väg hem från krogen en fredagskväll.

SD-Kvinnors styrelse

Är en röst på SD är det bästa sättet att göra det bättre för kvinnor?
Tack för din röst!
Kommentera (38)
Kopiera länk
Dela