Köpvillkor

1. Bakgrund 

 1. Dessa köpvillkor (”Villkoren”) reglerar ditt köp på www.nyheter24.se genom Life of Svea AB och gäller mellan dig (”Kunden”, ”du”) och Life of Svea AB, org.nr. 556650-2422 (nedan benämnt ”LOS”, även ”vi” eller ”oss”). 

 2. Innehållet tillhandahålls av LOS som också är utgivare av nyhetssajten Nyheter24. 

 3. Tillgång till nyhetssajten och dess innehåll ges på www.nyheter24.se (”Webbplatsen”).

2. Allmänt

Villkoren gäller när du köpt innehåll på www.nyheter24.se eller därmed relaterad tjänst.

3. Tjänsterna

För att få tillgång till www.nyheter24.se eller därmed relaterad tjänst gäller att Kunden gjort antingen ett styckvis köp/engångsbetalning eller tecknat ett prenumerationsköp (tillsammans ”Tjänsterna”).

3.1 Styckvis köp / engångsbetalning

 1. Ett visst utbud av artiklar och annat material som LOS tillhandahåller går att köpa mot en engångsbetalning. Mot ersättning får du som användare tillgång till specifik artikel eller material efter eget val. Du får inte del av flera artiklar eller mer material än vad du betalat för i det enskilda fallet. Efter genomförd betalning får du tillgång till artikeln och har tillgång till artikeln så länge som den är publicerad på Webbplatsen. 

 2. Vid köp av artiklar och material mot engångsbetalning råder ingen bindningstid och du ingår inte någon form av prenumeration. 

 3. Köp av artiklar eller material mot engångsbetalning kan inte ångras, returneras eller återbetalas. Vänligen kontakta LOS via kontaktuppgifterna i punkten 13 nedan om du av någon anledning är missnöjd med ditt köp. 

3.2 Prenumerationsköp

 1. Prenumerationen enligt dessa villkor omfattar tillgång till innehållet på Webbplatsen. 

 1. En prenumeration kan antingen löpa månadsvis eller årsvis, och förlängs automatiskt vid utgången av sådan period om den inte dessförinnan avslutas i enlighet med bestämmelserna i punkt 6 nedan. Om prenumerationen löper månadsvis, sker sådan förlängning med en månad åt gången. Om prenumerationen istället löper årsvis, sker sådan förlängning med ett år åt gången. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

  1. LOS har rätt att ändra prenumerationsavgiften genom ett meddelande till dig i skälig tid innan ändringen träder i kraft.

4. Betalning

 1. Aktuella priser för köp av artiklar mot engångsbetalning framgår vid ditt köp. Prenumeranten ska erlägga betalning för prenumeration i enlighet med från tid till annan gällande prislista, som återfinns här. Priser och avgifter anges alltid inklusive moms. 

 2. Betalning av tjänsterna ska göras i förskott. Efter ångerfristen enligt punkten 8 nedan sker ingen återbetalning för innevarande betalperiod vid uppsägning. 

 3. Betalning ska ske på angivet sätt genom LOS samarbetspartner för betallösningar, Sesamy AB, org.nr. 559241-5227, (”Sesamy”). Betalning ska ske inom den tid och i övrigt på de villkor som gäller för ditt valda betalningssätt genom Sesamy och som framgår vid din beställning.

5. Personuppgiftsbehandling

I vår personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Du kan finna vår personuppgiftspolicy här.

6. Avslutande av prenumeration

Prenumeranten har rätt att när som helst avsluta sin prenumeration på Webbplatsen. Efter att uppsägning har skett löper prenumerationen alltid vidare fram tills att aktuell avtalsperiod har löpt ut. Om en ny avtalsperiod inleds utan att Kunden har sagt upp sin prenumeration, löper prenumerationen vidare med förnyelse. Avslutande av prenumeration sker på Webbplatsen genom att Kunden följer de anvisningar som anges där, eller genom att Kunden kontaktar oss och på ett tydligt sätt framför sitt ärende till premium@nyheter24.se.

7. Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsterna. Om du är under 18 år måste du ha en förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa Tjänsterna. 

8. Ångerrätt

Kunden är införstådd med och samtycker till att ingen ångerrätt gäller vid styckeköp av innehåll på www.nyheter24.se. Kunden har alltså inte rätt att ångra sitt styckköp.

Kunden har rätt att ångra ett köp av prenumeration inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingicks, dvs. från dagen då din prenumeration påbörjades. Om du önskar nyttja din ångerrätt ska du kontakta LOS via kontaktuppgifterna i punkten 13 nedan. LOS kommer därefter bekräfta att ditt meddelande mottagits. 

9. Immateriella rättigheter

LOS innehar de immateriella rättigheterna till text, bild och övrigt material och information som tillgängliggörs av LOS via Webbplatsen www.nyheter24.se. Samma sak gäller för den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerfristen. 

10. Förändringar i LOS erbjudande och produkter

LOS kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller att ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig LOS rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du informerats om detta, till exempel genom ett meddelande skickat till din registrerade e-postadress.

11. Ändringar i användarvillkoren

LOS har rätt att ändra innehållet i Tjänsterna eller i dessa Villkor från tid till annan. För det fall att LOS nyttjar sin rätt att ändra innehållet i Tjänsterna eller dessa Villkor kommer LOS att informera dig som Kund om detta snarast möjligt och under alla omständigheter i god tid innan ändringarna träder ikraft.

12. Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och på tolkningen och tillämpningen av dessa Villkor. Tvist hänförlig till Tjänsterna eller dessa Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), läs mer på www.arn.se

13. Kontakt

Har du frågor om ditt köp, eller har andra frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta LOS på:

Life of Svea AB

Adress: Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

E-post: premium@nyheter24.se

 1. Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i Villkoren skulle anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i Villkoren. Tillämpningen av sådan bestämmelse ska verkställas i största möjliga utsträckning enligt lag.